Nyps 2020 version 18

Ny version av Nyps 2020, 19 september

Ny funktionalitet

Stödmottagarens andra ärenden

I vyn för sökande visas nu en lista med andra ärenden som finns registerarade med samma sökande. Det som visas är de senaste fem årens ärenden hos din organisation.

E-postnotifiering vid inskickande av projektansökan

Då stödsökande skickar in en ansökan om stöd för projektmedel skickas automatiskt ett e-postmeddelande till alla inmatade kontaktpersoner i ansökan.

Information om hur utbetalningar genomförs

Då ett utbetalningsbeslut expedieras visas information om hur denna kommer utbetalas. Exempelvis om den ska hanteras manuellt alternativ om den automatisk skickas till Agresso hos Tillväxtverket eller länsstyrelse.

Ändringar

Ändrad vy för stödmottagare/partners

I vyn för sökande, medsökande, samverkansparter och norsk partner visas en tydligare sammanställning av organisationsuppgifterna.

Ändra eller byt sökande

Om ingen organisation är vald visas en sökruta.

Om en sökande redan är vald visas en knapp för att ändra vilket gör det möjligt att söka och välja en organisation.

Tidigare visade alltid sökrutan oavsett om en organisation redan valts eller inte.

Detta gäller både i Min ansökan för projektmedel och i handläggningssystemet.

Granskningshandläggare i projektmedel kan hantera granskningsplanen

Tidigare kunde endast rollen beredningshandläggare hantera granskningsplanen i beredning av utbetalningsbeslut. Nu kan även rollen granskningshandläggare arbeta med frågorna i granskningsplanen.

Handläggningsuppgifter för EU-programmet ÖKS

Nya frågor och en ny struktur för handläggningsuppgifterna kopplade till ärendebeslut.

Observera att denna ändring medför att alla öppna ärenden manuellt måste uppdateras.

Inloggning tar inte längre hänsyn till stora och små tecken i användarnamnet

I kontoadministreringsportalen KAP hanteras samtliga användare i Nyps och Nyps 2020. Användarnamnet tar inte hänsyn till stora eller små tecken.

Rättningar

Omräkningar av växelkurs i ansökan om utbetalning (Territoriella EU-program)

I vissa lägen kunde projektintäkter omräknas på fel månads växelkurs.

Min ansökan: Backa i projektmedel leder till felsida

Då användare skapar ny projektansökan och backar med webbläsaren kommer hen till en felsida. Vid backa ska användaren komma tillbaka till projektöversikten eller skapa ny ansökan.

Projektmedel: Det går inte att visa tidigare lägesrapporter efter byte av resultatkedja

Det är via nytt ärendebeslut möjligt att byta resultatkedja i ärenden. Om det sedan tidigare fanns inrapporterat utfall i indikatorer kunde inte dess lägesrapport visas. Nu ska det gå att visa de tidigare lägesrapporterna.

EU-medel: Rättningar i rapporterna för utgiftsdeklaration och årliga räkenskaper

Nu är underlagen säkerställda för EU-kommissionens utbetalningar till medlemsstaten Sverige alternativt förvaltande myndighet.

Norsk budget visar dubbla valideringsmeddanden

I ärenden inom de territoriella programmen som hanterar en separat norsk budget visades tidigare valideringsmeddelanden dubbelt.

Kvarstående brister och problemområden

Min ansökan och Internet Explorer

Den del av Min ansökan som hanterar ansökan om stöd för projektmedel, fungerar inte i Internet Explorer. Problemet drabbar omkring 20% av användarna i Min ansökan men merparten har möjlighet att välja en annan webbläsare.

Hjälpte informationen på sidan dig?