Konfiguration för Företagsstöd i Nyps 2020

Från och med 2020 kommer ni fatta alla nya beslut inom företagsstöd i Nyps 2020. En viktig del i utrullningen av företagsstöden i Nyps 2020 är att ni kan påverka vad era sökande ska se i Min ansökan.

Detta ingår alltid i Företagsstöden

 • Då ni börjar hantera Företagsstöd i Nyps 2020 kan ni redan från start erbjuda sökande att använda Min ansökan. Ni behöver därför inte beställa detta separat utan detta styrs framför allt av hur ni väljer att sätta upp era regionala erbjudanden.
 • Det kommer finnas centrala dokumentmallar för de vanliga beslutstyperna.
 • Kostnadsslagen är precis som tidigare centralt styrda.
 • Möjlighet att administrera användare fungerar som tidigare i KAP och görs av lokal administratör.

Stödtyper

I företagstöden i Nyps 2020 finns i skrivande stund 21 stödtyper som var och en baseras på legala grunder utifrån förordningarna 2015:210 och 2015:211 samt dess kopplingar till europeiska kommissionens förordningar om allmänna gruppundantaget och stöd av mindre betydelse.

Observera att regioner inte kan fatta beslut i samtliga stödtyper och att Tillväxtverket fattar beslut i ärenden med totala investeringskostnader över 25 miljoner.

Stödtyperna. Alla nämns längre ner i artikeln.

Er välkomstsida i Nya Min ansökan

För er som organisation finns en sida i Min ansökan där ni kan anpassa informationen till den sökande. Den består av två delar:

 • Övergripande regional information där ni beskriver de grundläggande förutsättningarna för att få stöd i er region. Ni anger vad som ska stå i stycket och rubriken Grundläggande förutsättningar för att få stöd.
 • En lista av era erbjudanden (utlysningar), dessa är i bakgrunden kopplade mot en stödtyp. Vi behöver därför att ni beskriver era grundläggande förutsättningar och vilka erbjudanden ni har i regionen och vilken stödtyp respektive erbjudande ska vara kopplat mot.

Läs vidare för information om hur var texten kommer att visas, antal tecken etceteraPDF.

I Nyps 2020 hanteras företagsstöd annorlunda jämfört med gamla Nyps. Företagstöden är uppdelade på ett antal stödtyper. Stödtypen används för att avgöra vilka ansökansfrågor och handläggaruppgifter som krävs. Men det här syns aldrig utåt mot den sökande.

Observera att det i Nyps 2020 går att byta till valfri stödtyp i beredningen av ärendebeslutet.

Anvisningar om bilagor i Min ansökan

Varje region har möjlighet att lägga in information om bilagor i ansökan om stöd. Det handlar om att informera om vilka bilagor som är obligatoriska eller vilka som i förekommande fall behövs i handläggningen.

Meddela oss vad som gäller i just er region.

 • Rubriken för detta avsnitt får vara max 66 tecken (inkl blanksteg).
 • Ingress max 258 tecken (inkl blanksteg).
 • Punktlista med bilagor för respektive stödtyp.

Använda Nyps 2020 som diarium?

Meddela om ni ska använda Nyps 2020 som diariesystem. Systemet genererar då unika diarienummer enligt formen: KLASSIFICERINGSKOD - LÖPNUMMER - ÅRTAL,
exempel 6.2.1 - 10172 - 2018.
Ange vilken/vilka klassificeringskoder som ska finnas tillgängliga.

RUS

Ni kan lägga till era prioriteringar, mål, strategier etcetera som en handläggningsuppgift i Nyps 2020 för företagsstöden. Ange i beställningen:

 • Informationstext som visas som ingress.
 • Ska ni använda en eller två nivåer?
 • Rubriker till nivåerna.
 • Hjälptexter till nivåerna.
 • Innehållet i nivåerna, ex "Öka regionens attraktionskraft" nivå 1. Med tillhörande mål (nivå 2) "Stödja företag som anställer specialiserad arbetskraft", "Stärka förutsättningar för entreprenörskap oavsett bakgrund" (ange till vilken nivå varje mål hör till, gör gärna ett worddokument med en lista eller tabell).

Stängning av Min ansökan 2019

Den nuvarande hanteringen av ansökan om stöd i företagsstöden som finns i Min ansökan kommer stängas ned i samband med övergången till Nyps 2020. Detta kommer att genomföras stegvis:

 • Från 21 november kommer ett meddelande visas i alla ansökningar om stöd inom företagsstöden. Meddelandet säger att ansökan måste skickas in senast 2 december.
 • 2 december är sista dag att skapa nya ansökningar samt att skicka in ansökan.
  Efter 2 december kommer ej inskickade ansökningar att hamna i en status som gör att de går att redigera men inte skicka in. Observera att det även innebär att det inte längre går att registrera ärenden manuellt i Inkorgen i Nyps.
 • 18 december är sista dag att fatta nya ärende beslut i företagsstöden i gamla Nyps.

Vi rekomenderar att följa dessa föreslagna steg men ni har möjlighet att begära egna datum för sista dag att skapa nya ansökningar och sista dag att skicka in ansökan, dock ej senare än 18 december, då Tillväxtverket stänger bokföringsperioden för 2019.

Förenklat införande (grundkonfiguration)

Ni kan beställa ett förenklat införande av företagsstöden i Nyps 2020. (Detta kommer ni att få om vi inte hör något från er region).

 • Ingen egen ingång för er region och inga öppna erbjudanden i Min ansökan.
 • Upplägg av de stödtyper som ni har rätt att fatta beslut inom.
 • Ej, som diariesystem.
 • Min ansökan stängs för ansökan om stöd för företagsstöden.

Tänk på att vi inte överför dokumentmallar, värdelistor, aktörsdokument med mera från gamla Nyps.

Har du frågor?

Kontakta:
Daniel Madsén
Tel. 08-681 95 62
daniel.madsen@tillvaxtverket.se

Beställning

Skickas in till NypsCentralen via servicesidan. Ange Företagsstöd i Nyps 2020 i ämnet.

Sista beställningsdag: 2019-11-01

De olika stödtyperna

2015:210

 • Konsulttjänster.
 • Företagsutveckling.
 • Samverkansprojekt.
 • Deltagande i mässor.
 • Deltagande i projekt.
 • Samarbetskostnader i projekt för ETC.
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Innovationskluster.
 • Innovationsstöd.
 • Process- och organisationsinnovation.
 • Utbildning.
 • Riskfinansieringsstöd.

Kombo-stöd

 • Särskilt investeringsstöd och stöd till företagsutveckling.

2015:211

 • Regionalt investeringsstöd.
 • Särskilt investeringsstöd.
 • Nystartade företag.
 • Forskningsinfrastruktur.
 • Energieffektiviseringsåtgärder.
 • Bredbandsinfrastruktur.
 • Rekreationsinfrastruktur.
 • Lokal infrastruktur.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?