Version 20 av Nyps 2020 och nytt utseende på Min ansökan

Vi gör en stor uppdatering för att företagsstöd ska in i Nyps 2020. Därför kommer alla system och Min ansökan att vara stängda 22 januari.

Företagsstöd

Nya ansökningar och beslut inom företagsstöden hanteras nu i Nyps 2020. Förordningarna 2015:210 och 2015:211 gäller fortfarande som i gamla Nyps men i Nyps 2020 är stödtyperna renodlat knutna till de legala grunderna.

De stora förändringarna i hanteringen av företagsstöden:

  • Varje stödtyp har en uppsättning handläggningsuppgifter. Dessa handläggningsuppgifter syftar till att ge ett stöd i handläggningen kopplat till den legala grund som beslutet ska fattas efter. Handläggningsuppgifter är en symbios av checklista och förenklad handbok. De är formulerade som påståenden och ska antingen bockas av och/eller kommenteras. Handläggningsuppgifterna ingår som en del i ärendebeslutet.
  • Ärenden går att flytta fritt mellan samtliga stödtyper under beredningen av ärendebeslutet. Vissa kostnadsslag och handläggningsuppgifter kan då försvinna eller tillkomma vid bytet men i övrigt finns inga begränsningar.
  • Budgeten är förenklad och hanterar specificerade kostnader per kostnadsslag. Stödandelar ges per kostnadsslag i procent eller stödbelopp. Finansiering anges men påverkar inte stödberäkningen.
  • Beredning, beslut och expediering fungerar på samma sätt i både ärende- och utbetalningsbeslut. Det är också möjligt att backa tillbaka till beredning från både status under beslut och expediera beslut.
  • Deminis hanteras som en ansökansfråga i de relevanta stödtyperna. Denna hantering ersätter tidigare intyg som skickades manuellt.

Min ansökan

Min ansökan får en helt ny ingång som hjälper användare att hitta lättare. I nya versionen kommer alla olika typer av ansökningar finnas i samma webbplats.

Tidigare fanns restriktioner för hur användare skulle logga in för att få tillgång till olika typer av ansökningar. Exempelvis krävdes inläggning med e-postadress för att hantera projektmedelsansökningar och utbetalningar inom EU-stöden. Med den nya ingången och inloggningsfunktionen kan användare logga in med e-legitimation och komma åt alla typer av ansökningar. De som sedan tidigare har ett användarkonto kan naturligtvis logga in med detta.

De som loggar in med sin e-legitimation ska första gången ange sin e-postadress. Om e-postadressen finns i en kontakt i ett ärende, kommer användaren få tillgång till befintliga ärendens utbetalningsansökningar. Det här gäller både gamla Nyps och Nyps 2020 i samtliga stödtyper.

Företag som söker stöd kommer göra det i ett helt nytt gränssnitt som är skilt från projektmedel, EU-stöd, kommersiell service och transportbidrag. Nya ansökningar skapas utifrån regionerna och Tillväxtverkets så kallade erbjudanden. Användaren kan sedan följa sitt ärende direkt i Mina sidor Företagsstöd och hantera utbetalningsansökningar.

Den nya inloggningsfunktionen accepterar vissa utländska e-legitimationer genom eIDAS. Detta är ett lagkrav inom EU i syfte att tillgängliggöra offentliga e-tjänster till alla EU-medborgare. Vi bevakar med spänning utvecklingen inom eIDAS och ser en potential inför kommande strukturfondsperiod med användare i andra länder. I skrivande stund är ett fåtal legitimationsutfärdare anslutna till eIDAS.

Behörigheter för företagsstöd i Nyps 2020

Företagsstöden hanteras med en egen uppsättning behörigheter på samma sätt som för projektmedel och EU-stöden. Det innebär särskilda behörigheter för: beredare och beslutsfattare för ärendebeslut, beredare och beslutsfattare för utbetalningsbeslut samt registrator. Lokala administratörer lägger till användare i KAP (kontoadministrationsportalen). Behörighetsgrupperna finns redan på plats och det går utmärkt att redan nu lägga till användare i de olika behörighetsgrupperna.

Kända brister

Signeringar i Min ansökan

Det går inte att signera med e-legitimation i nya ansökningar inom företagsstöden och projektmedel. De som skickar in ansökningar i Min ansökan kommer att behöva ta ut ett signeringsunderlag och skicka in det manuellt. Funktionalitet för signering med e-legitimation kommer att lanseras under våren.

Nya användarkonton i Min ansökan

Nya användarkonton måste beställas via supporten. Vår bedömning är att det finns två typer av användare som behöver logga in med användarkonto:

  • Projekt som söker projektmedel och EU-stöd där man är flera som samarbetar via ett gemensamt användarkonto.
  • Personer som inte har möjlighet att använda e-legitimation.

Ambitionen är att bygga in funktioner i Min ansökan som gör att användare själva kan dela ansökningar och ärenden med andra för att samarbeta. Det finns flera fördelar:

  • Behovet av användarkonton minskar till förmån för säkrare inloggningar med e-legitimationer.
  • Stödmottagare kan själva administrera vilka som exempelvis ska kunna hantera utbetalningsansökningar.
  • De beslutande myndigheterna behöver inte behandla den här typer av personuppgifter som i ett GDPR-perspektiv anses tveksam.

Organisationsregister

I Nyps 2020 hanteras alla sökande och samarbetspartners via ett allmänt register som hämtar information om organisationer från en extern leverantör. En brist är att branschkoder på arbetsställen inte kommer med. För organisationer med fler än 400 arbetsställen hämtas inte samtliga arbetsställen.

Under våren kommer sannolikt leverantören av organisationsdata bytas ut.

En annan brist i organisationsregistret är att det saknas en behörighet för regioner och länsstyrelser att själva registrera arbetsställen. Det här är ett problem för de som beviljar stöd till föreningar och stiftelser där arbetsställe inte finns. Idag hanteras det genom NypsCentralens support.

De som söker företagsstöd i Nyps 2020 kommer först i utbetalningsansökan att behöva ange betalningssätt. Det innebär att behörig användare för organisationsregister måste registrera betalningssätt på arbetsstället för varje ny ansökan om utbetalning.

Vi behöver titta närmare på hur hanteringen kan förenklas.

Ansökan om EU-stöd

De som ansöker om nya stöd inom EU-programmen kommer fortsättningsvis att göra det i en del av Min ansökan som till utseenden och struktur skiljer sig från ansökan för projektmedel. Det finns önskemål från användare att ge bättre stöd för att samordna hanteringen av projekt eftersom det är vanligt att de finansieras med EU-stöd och regionala medel. Eftersom nuvarande programperiod närmar sig slutet prioriterar vi inte att anpassa EU-stöden till projektmedelshanteringen.

Nypsportalen, Projektbanken och Diver

I samband med releasen kommer Nypsportalen, Projektbanken och Divermodeller att frysas från 21 januari. Sen uppdateras inte systemen förrän vi säkerställt att all utdata fungerar i den nya releasen. Efter kvalitetssäkring av utdata kommer alla delar att uppdateras dagligen precis som tidigare.

När uppdateringarna sätts igång kommer Nypsbarometern inte att innehålla företagsstöden från Nyps2020. Arbete med att anpassa Nypsbarometern med företagsstöden pågår och beräknas vara färdigt under februari månad. En beredningsrapport för företagsstöden i Nyps2020 finns i Nyps2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?