Informations­träffen 2 december - svar på era frågor

Nedan kan du läsa frågorna ni ställde och våra svar under informationsträffen 2 december. Alla frågor är inte med då några ställdes flera gånger och andra var åsikter på saker som vi vid Nypscentralen tar med oss.

Fråga: När kommer första releasen av gemensam ansökan?

Svar: I releasen 14 december. Men då går det bara att börja med en EU-ansökan och sen skapa en projektmedelsansökan. Budgeten läses inte över.

Fråga: Gemensam ansökan - Är regionerna tvungna att ha egen utlysning öppen för att kopieringen ska fungera? Och var hamnar ansökan ifall regionen har flera pågående utlysningar?

Svar: Ja, finns det ingen öppen utlysning går det inte att skapa en medfinansieringsansökan. I de fall regionen har flera öppna utlysningar, måste den sökande välja vilken de ska skicka in till.

Fråga: Till nästa infomöte, och då kopplat till första frågan här på menti: Ha med er att det finns deltagare som arbetar med flera/alla stödtyper :)

Svar: Öppningsfrågan kan variera från tillfälle till tillfälle. Men ställer vi samma igen tar vi absolut tänka på det här.

Fråga: Kommer gemensam ansökan även fungera om det är projektmedel beviljat av Tillväxtverket som ska medfinansiera ett eruf projekt?

Svar: Ja, om medfinansieringen kommer från Tillväxtverket eller en eller flera regioner spelar ingen roll.

Fråga: Gemensam ansökan - så då kan man välja olika namn på ansökan, men projektnamnet är samma i de båda ansökningarna?

Svar: Stämmer. Rent teoretiskt skulle projektet kunna ha olika namn hos olika organisationer. Men ärendesambandet visar ändå att ärendena hör till samma projekt.

Fråga: Gemensam ansökan - Går det att börja med ansökan om medfinansiering till Region och EU-ansökan i ”steg 2”

Svar: Inte ännu, men det kommer att utvecklas relativt snart. Men det är viktigt att komma ihåg att om du börjar med en projektmedelsansökan och sedan skapar en EU-ansökan, kommer du att få fylla i fler uppgifter manuellt än om du gör tvärtom. Tidsvinsten blir alltså mindre.

Fråga: EU-ansökan till Projektmedel. En del sökanden kommer hantera flera projektansökningar samtidigt. Kan de i sin översikt se ärendesamband?

Svar: Så länge ansökningarna är skapade i samma projekt i Min ansökan så ser de ärendesambandet där.

Fråga: Hur ser er beredskap ut ifall den nya funktionen inte fungerar? Deadline för ansökan till ERUF är 15 december, tidigare 14:e. Var kan sökande vända sig?

Svar: När det gäller tekniska frågor ska den sökande använda kontaktformuläret på Min ansökan - som vanligt. Vid andra frågor ska den sökande kontakta organisationen hen söker stöd från.

Fråga: Kan Tillväxtverket respektive Regionens handläggare komma åt å se den andra organisationens nypshandläggningssida, nej väl?

Svar: Nej, det de kommer att se är ärende-id, vilken organisation som handlägger ärendet och namnet på ansvarig handläggare.

Fråga: Gemensam ansökan - kommer det fungera på samma sätt med ansökan om utbetalning i projekten så man inte behöver göra två?

Svar: På sikt, ja. Men en fråga är hur stor vinsten blir i detta skede? Att göra i ordning csv-filen till EU-ansökan torde vara det som tar mest tid, men när den väl är klar kan den lösas in även på de andra ärendena i samma projekt.

Fråga: Gemensam ansökan - Kan EU-ansökan kopieras in till mer än en region som medfinansiär?

Svar: Ja. Du väljer en region i det första skedet, men kan sedan skapa flera ansökningar när EU-ansökan skickats in.

Fråga: Kan sökande fylla i mer text utöver det som hämtas från Tillväxtverket. Kommer vissa fält/frågor vara tomma?

Svar: Vissa fält kommer att vara tomma för att det inte finns motsvarande fråga i det andra formuläret. Men vi kommer också att lämna några fält tomma, eftersom frågorna avser samma sak, men har så pass olika syfte att svaren blir lite märkliga när de landar i det andra formuläret.

Svar: EU-ansökan går det enkelt att byta namn på. Projektmedelsansökan får det namn som projektet har i Min ansökan, men detta går att justera inne i Nyps 2020.

Vi får se. Vissa regioner vill ha denna brytning i budgeten, andra vill absolut inte ha den. Vi måste hitta en lösning som fungerar för alla.

Fråga: Förstått att Tillväxtverket har tagit bort obligatoriska bilaga på medfinansiering. Är det något regionerna också valt göra. Hur påverkar det att kunna ta beslut?

Svar: Vilka underlag regionerna tar in för sina bedömningar är upp till dem.

Det vore enklast, men medför andra problem. Till exempel löper EU-medlens beslutsbudget över programperioden, medan regionerna har ett årligt bemyndigande att hantera.

Fråga: När ansökan görs samtidigt. Har man då tagit höjd för interna processer hos regioner hinns med för beslut ska tas i systemet?

Svar: Det kan vi inte göra centralt, utan det måste varje region ta hand om. Till exempel genom att ha utlysningar som gör att den egna beslutsprocessen blir hanterbar.

Fråga: Gemensam ansökan - kommer det finns kvar en ”Testmodell” av Min ansökan så vi kan testa, se och förstå hur sökande ska fylla i?

Svar: Ja, testmiljön kommer att finnas öppen. I och med att det är en testmiljö, så kan den gå lite upp och ner, men vi försöker att ha den uppe så mycket det går.

Fråga: Gemensam ansökan - kan man lägga till ansökningar till flera regioner som medfinansiering till ett EU-ärende? I EU-programmet Norra Mellansverige ingår till exempel tre regioner. En kommun kanske vill söka från alla tre

Svar: Ja, det går. Se svaret ovan om flera medfinansiärer för mer information.

Fråga: Finns manual för hur och vad uppföljning och utvärdering görs i systemet av regionerna själva?

Svar: Hur regionerna följer upp och utvärderar sin stödgivning är upp till dem.

Fråga: Är det bara en fråga om smart specialisering? (Inte val av ”område” som varit som förslag)

Svar: Ja.

Fråga: Gemensam ansökan - kommer underlag/dokument som bifogas ERUF-ansökan automatiskt läggas till i projektmedelsansökan?

Svar: Ja.

Fråga: En övrig synpunkt: Utlysning Eruf ÖN mål 1.3 där står det i Min ansökan fortfarande att sista ansökningsdatum är 14 december! Måste ändras till rätt datum (15 december).

Svar: Lägg ett ärende i supporten.

Fråga: Kommer hela trädet för strategiskt område med prioriteringar att vara synligt eller kommer de olika stegen att visas del för del som i dagsläget?

Svar: Det visas del för del. Men det finns beskrivet i den handledning som ska publiceras.

Fråga: Kommer det man skriver in i fritext som ”annan ” huvudinriktning att gå att ta ut ur Diver? Vanligt hos oss bygdemedlare

Svar: Ja, absolut.

Fråga: Kommer frågor relaterade till den nationella strategin att även ställas till sökande i min ansökan???

Svar: Nej, det är en bedömning som handläggaren gör. Sedan hoppas vi att ansökansformuläret ger tillräckligt underlag för att göra denna bedömning.

Nej, inga problem. De stöd ni hanterar har inga krav på nationell uppföljning och kan då leva kvar i det gamla formuläret.

Fråga: Om jag får önska mig en sak i julklapp är det att funktionen för rapporteringsfrekvens kommer ut för de regionala projektstöden nästa år. Är det något som nypstomten kan leverera på?

Svar: Detta är en jättebra funktion, som vi hoppas kunna sprida i systemet framöver. Den skulle göra stor nytta för många. Men det måste prioriteras i relation till allt annat.

Inom EU-stöden är det ett krav. Men det kravet finns inte inom andra stöd och det måste vi ta med i utvecklingen.

Fråga: Förbättringspotential - att kunna välja bort en viss påminnelse (tex den som går ut innan perioden är slut)

Svar: Vi tar med den punkten till utvecklingsteamet.

Fråga: Plan för rapportering EU. Kan inlämningsdatum för endast slutrapport automatiskt bli projektets slutdatum fast två veckor valts på övriga?

Svar: Vi tar med den punkten till utvecklingsteamet.

Fråga: Vi på Reg brukar ha samma rapporteringsperioder som ERUF för att underlätta för projektägare. Kan den här funktionen föras över till vårt ärende om den till exempel kopplas ihop med eruf-ärendet?

Svar: Vi tar med den punkten till utvecklingsteamet.

Fråga: Hur upplever ni den tid det tar i systemet varje gång något ska sparas….? Det kan ju upplevas som väldigt långsamt, därför undrar jag om ni arbetar något med snabbheten?

Svar: I och med bytet av driftleverantör har vi haft vissa störningar, vilket påverkat prestandan. Men vi hoppas inom kort att systemet inte bara ska vara tillbaka i gammal god form, utan även att det fungerar snabbare än förut.

Rollen heter Inbetalningsregistrator i KAP och det finns en för projektmedel och en för företagsstöd.

Fråga: Nedskrivning betydelse? Är det det som ska betalas ut per år i ett befintligt projekt? En periodisering? Eller det som har betalts ut?

Svar: Nedskrivning handlar om statens intresse för en investering gjord med statliga medel. Om exempelvis ett företag fått stöd för byggandet av en maskinhall och sedan säljer maskinhallen, blir de återbetalningsskyldiga. Beloppet bestäms då av hur långt nedskrivningen hunnit löpa. Gäller endast företagsstöd.

Under stängningen över jul och nyår kan ärendebeslut fattas i Nyps 2020, men inte i gamla Nyps.

Fråga: Nyps stänger ganska snart. Men inga fakturor för nypskostnader har kommit från Tillväxtverket! Utdebiteringen.

Svar: Något ramlade tyvärr mellan stolarna - därför blev fakturan försenad i år. När detta läses borde den ha kommit ut till alla organisationer, annars gör den det väldigt snart.