Vad lanserades under uppdateringen 13 februari?

Måndagen 13 februari uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information, om vissa förbättringar, beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Investeringsbidraget, som ligger under Kommersiell Service, introduceras i Nyps 2020. Handläggare kan nu handlägga digitalt inkomna ansökningar och fatta beslut om stöd samt beslut om utbetalning.

 • Ärendesamband i EU-medfinansieringsärenden har fått en utökad visualisering. Som handläggare kan du nu se alla ärenden som har ett ärendesamband med det som handläggs i Nyps 2020.
  För varje kopplat ärende kan du nu se Nyps 2020 ärende-ID, Stödtyp, Ansvarig organisation, Ansvarig handläggare, Ekonom, och Hanteras av, för alla ärenden inom det ärendesambandet. Syftet med det här är att göra det lättare för handläggare mellan organisationer att ta kontakt och samarbeta med varandra.
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning:
  Ändrat så endast relevanta alternativ visas i EU-klassificeringen "Territoriell genomförandemetod och territoriellt fokus"
 • Regionalfondens nio program och Fonden för en rättvis omställning:
  Ändrat så att endast det relevanta alternativet ”01, Bidrag” visas i EU-klassificeringen ”Stödform”
 • Nyps 2020:
  Fixat en bugg som i vissa fall hindrade handläggaren från att lägga in fler än en region i smart specialisering.
 • Gjort databasändringar för att underlätta rapportering.
 • Ansökan om stöd för Finansierings instrument.

 • En informationstext lades till i rutan som dyker upp när sökande klickar på ”Kopiera länk” i vyn när hen skapar en ny ansökan från vald utlysning.
  Informationstexten förklarar att syftet med dela direktlänken är att användare kan navigera direkt till gällande utlysning förutsatt att de kan logga in. Gäller samtliga stödtyper och utlysningar i Min Ansökan.
 • En bugg som gjorde att alternativen ”Offentlig direktfinansiering” och ”Privat direktfinansiering” inte visades som alternativ finansieringsmetod har blivit rättad. Nu finns dessa alternativ valbara igen i budgeten i Min Ansökan, och återfinns i nypsärendet för handläggaren.
 • Investeringsbidraget som ligger under Kommersiell Service introduceras i Min Ansökan. Sökande kan nu under paraplyet för företagsstöd digitalt söka stöd och ansöka om utbetalning.
 • Gemensam ansökan för EU-medfinansieringsärenden i Min ansökan är inte längre tillgänglig för Fonden för en rättvis omställning då lösningen inte är aktuell för stödet.
 • I nationella projektmedel har teckengränsen för fältet ”Sammanfattande beskrivning till Projektbanken” minskats från 4 000 till 1 000 tecken.
 • Sökande kan nu, när de skapar gemensam ansökan för EU-medfinansieringsärenden, välja flera medfinansiärer. Tidigare kunde endast en medfinansiär väljas i det inledande skedet. Notera att det här endast är möjligt när man skapar en gemensam ansökan från en EU-ansökan.
 • Stegen som behöver tas i gemensam ansökan för EU-medfinansieringsärenden har förtydligats. Det här gör det lättare för sökande att förstå i vilken ordning ansökningarna behöver skickas in. I ärendelistan i Min ansökan har hjälptext lagts till under status - det gör det tydligare vad som behöver göras för varje ärende.

Förbättringarna i Nyps analys infördes från 24 januari - 8 februari 2023.

 • Information om budget och ny valutaomräkning i ERUF-barometern nya programperioden. Lanserades: 2022-01-31.
 • Mindre ändring av informationstext i turism statistikportal.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Uppdatering av projektbanken med bland annat nya programperioden.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Lagt till information om Norsk Ägare i m5038 i Diver.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Projektbanksbeskrivning i m5052 hämtar även information från ansökansuppgifterna när information saknas under handläggningsuppgifterna.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Referensscenario/startvärde indikatorer tillagt i m5210 och m5215 i Diver.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Regionkategori tillagt i m5210 och m5215 i Diver.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Uppdelning av m5038 i Diver i två markörer, en för SEK, en för EUR.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Klimat- och miljökoefficient tillagt i m5050 i Diver.
  Lanserades: 2022-01-31.
 • Hopslagning av Nettobeviljingar och utbetalt belopp, samt tillagd sida om inneliggande rekvisitioner i ERUF-barometern (äldre programperioden).
  Lanserades: 2022-02-02.
 • Information om verklig huvudman i m5030 och m5003 i Diver.
  Lanserades: 2022-02-02.
 • Tillägg av NIVA5_NAMN och NIVA6_NAMN i m5003 och m5030 i Diver.
  Lanserades: 2022-02-02.
 • Ny anöskan om utbetalning-modell (justerings-/utgiftsrapport) med alla ärenden som har en ansökan om utbetalning i Diver.
  Lanserades: 2022-02-02.

 • Ny tjänst: Ny mikrotjänst framtagen för lagring av dokumenten i Nyps 2020 med ny S3 databas inklusive parallell lösning som säkerställer att den nya funktionaliteten är felsäker.
 • Ny tjänst: Nyps Analys blir automatiskt informerade när en ny databasmigrering sker iom merge request av ny kod.
 • Ny tjänst: Loggning av Nyps 2020 möjliggjord för Polisen och Migrationsverket via SQL-skript och kan fås som rapport per specialbeställning till teknisk support.
 • Buggrättning: Vid inloggning med e-kontoanvändare hamnar man nu på rätt startsida.
 • Buggrättning: Nyps Admin sparningsprompt fungerar nu korrekt.
 • Buggrättning: Nyps Admin ger nu alltid korrekt kopia av vald stödform.
 • Buggrättning: Front-end kopplingen till händelser baserat på skapat datum genererar inga fel i korten som visas.
 • Teknisk förbättring: AD-synken är optimerad för ökad prestanda (+97%) utan att experimentera med den arkitekturella lösningen.
 • Teknisk förbättring: Automatiserade PlayWright-tester kan nu köras manuellt mot Kubernetes review-miljöer.
 • Teknisk förbättring: Diverse tekniska förbättringar av Nyps Admin har gjorts såsom: flytt av kod, Angular Ngrx, skapa utlysning, organisation, ekonomisk integration, checklistor, ladda inte data innan inloggning etcetera.
 • Teknisk förbättring: Omskrivning av Scala-kod till Java i flera moduler.
 • Teknisk förbättring: Flytt av kod i syfte att tydligt avskilja Nyps Front-End.
 • Teknisk förbättring: Utdaterat Front-End ramverk bytt till senaste i flertalet moduler i kodbasen.
 • Teknisk förbättring: Dubbla pipelines borttaget i k8s vid merge request.
 • Teknisk förbättring: Justerad översyn som möjliggör smartare och effektivare sparning i Nyps vid utbetalningar.

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.