Informations­träffen 24 februari - svar på era frågor

Nedan kan du läsa frågorna ni ställde och våra svar under informationsträffen 24 februari. Alla frågor är inte med då några ställdes flera gånger och andra var åsikter på saker som vi vid Nypscentralen tar med oss.

Fråga: Går det att följa upp jämställdhetsstatistik i indikatorer, eller på något annat sätt? Det vill säga, hur målgruppen som deltar på olika aktiviteter fördelas på män och kvinnor, flickor och pojkar.

Svar: I de fall den typen av information samlas in på aktuell indikator är det möjligt att följa upp den typen av statistik.

Fråga: Finns det inte en risk att projekten gör fel, det vill säga laddar upp en fil med bara periodens indikatorer och det löpande försvinner indikatorer?

Svar: Jo, den risken finns och det har förts en diskussion om hur vi gör det så tydligt för våra projekt som möjligt. Vi får utvärdera funktionen under testperioden och titta på om det är något vi kan göra för att tydliggöra att det är en ny bruttoredovisning av indikatorer som ska ske på varje Ansökan om utbetalning.

Fråga: Kommer information om nyheterna/instruktioner som visar hur man gör finnas på plats när man releasar nya utbetalningsansökans-funktionen?

Svar: Ja, absolut. Det här är ett prioriterat område för vår utbildningsansvarige och kommunikatör under mars månad.

Fråga: Går det inte att använda lösningen på indikatoruppladdningen till att göra en lösning för automatiska registrering, kontroll och godkännande av De minimis intyg?

Svar: Det har diskuterats lite olika förslag på hur man ska hantera De minimis intyg. Vi tar med oss förslaget till eventuell framtida utveckling.

Fråga: Gemensam ansökan - Måste ansökan till Tillväxtverket skickas in innan info syns i projektmedel? De jobbar ju parallell med ansökningarna och behöver se båda.

Svar: Ansökan kopieras över när den första ansökan är inskickad. Om det är så stora skillnader i ansökningarna att de behöver bearbetas parallellt, så finns alltid möjligheten att skapa projektmedelsansökan separat. Men en stor del av vinsten med detta är ju att sökande bara ska behöva fylla i ett formulär.

Fråga: När nu personalkostnadssammanställning eventuellt försvinner, kommer ni begära underlag för exempelvis de 100 timmarna man matar in i systemet?

Svar: Det här är fråga om vilken granskningsmetodik man väljer och det är något som varje verksamhet själva bestämmer. Men som Nypscentralen förstår det hela kommer Tillväxtverket kräva in underlag vid första ansökan om utbetalning. Eventuell granskning av  tidrapporter kommer sedan ske baserat på den riskbedömning som sker i varje enskilt ärende,

Fråga: Hur ska projektmedel anslag 1:1 kunna hantera ansökan om utbetalning för personalkostnader enligt Eruf redovisningsmodell om enhetskostnad?

Svar: För tillfället finns inte den här funktionen för projektmedel. Om behovet finns är det något vi får ta med oss till eventuell framtida utveckling.

Redovisning av personalkostnader får i övrigt ske som tidigare, det vill säga via Utgiftsfliken och enskilda verifikat på kostnadsslaget Personal. Och om personalkostnaden ska baseras på de enhetskostnader ,som finns i exempelvis ett Eruf-ärende, kan ni använda den kostnaden som grund för vad man ska redovisa in i 1:1-ärendet.

Fråga: Kommer denna funktion även gälla för företag att kunna redovisa personalkostnader på detta sätt via Min ansökan?

Svar: I dagsläget är funktionen enbart möjlig att använda för de EU-program där man definierat personalkostnader som en enhetskostnad.
Vi har planer på att titta på möjligheter att utveckla funktionen så man kan hantera andra typer av stöd/projekt också.

Fråga: Personalkostnader. Manuellt lägga in uppgifter i flera fält ökar risken för felknappning. Går det att de fält som behöver indata kan laddas upp via ny CSV-fil med nya rubriker istället för tidigare rubriker.

Svar: Det är en funktion som kommer komma, vi fick göra en avgränsning i utvecklingen för att klara av leveransen och av den anledningen hann vi inte utveckla en excelinläsning.

Fråga: Kommer de intygade %-satserna också baseras på 1720h per år? så om någon arbetar 50% i månader blir det max 1720/12*0,5 = 71,66h per månad de får rapportera?

Svar: Se tidigare svar om funktionen kommer finnas för andra stöd i Min ansökan.

För tillfället finns ingen möjlighet att rapportera på fast procentsats. I de fallen det är aktuellt får varje program själva informera projektägare hur många timmar de förväntas ha jobbat på exempelvis 50 procent. Och aktuellt räkne-exempel är ju ett sätt att hantera det på.

Fråga: Kan en region se hur EU-medel är fördelade på närliggande regioner i EU-barometern? Om ej, går det att se på något annat sätt?

Svar: Regionerna kan inte se uppgifter i EU-barometern. I EU-barometern ser respektive organisation endast sina egna ärenden. Projektbanken däremot är tillgänglig för alla. Där finns en fritextsökning där det går att söka på till exempel län.

Fråga: Angående Min ansökan, vad kan man få ut för underlag för att kunna diarieföra det som redovisas. Har varit problem att få ut den ekonomiska redovisningen...

Svar: Det är lite oklart vad frågan avser, men de underlag som skickas in, går ju att få ut. Sen finns det dock ingen lättläslig version om originalansökan så som det finns vid ansökan om stöd. Men det här har, enligt uppgift, inte varit efterfrågat heller.

Fråga: Går det att få veta vilka ärenden som är beslutade per program, programmål och specifikt mål.

Svar: Alla beslutade ärende går att se i EU-barometern under Ärenden / Tabell (beslutade ärenden). Där går det att välja att se ärendena utifrån Prioritering, Politiskt- och Specifikt mål. Däremot tar vi med oss som förbättringsförslag att fundera hur vi bäst ska presentera dessa uppgifter aggregerat.

Fråga: EU-barometern - är programbudgetarna inklusive eller exklusive TA-medel? (Technical Assistance)

Svar: Programbudgetarna i EU-barometern är exklusive TA-medel.

Svar: Investeringsbidraget flyttade in i Min ansökan och Nyps 2020 vid förra releasen, men det återstår ju ändå några stöd. Tillsammans med transportbidraget är detta de stöd som ännu inte flyttats över, men när en flytt kan ske är för tidigt att säga. Det är, som alltid, en fråga om resurser och prioriteringar.

Fråga: Var presenteras Underlag som visar vilka eruffrågor som kopplas till projektmedel i min ansökan som ni utlovat tidigare?

Svar: Underlaget är efterlyst och borde kunna publiceras inom kort.

Fråga: Finns det någon möjlighet till någon sorts "Trädfunktion" för handboken på nya hemsidan? Det är väldigt svårt att hitta på den, även för mig som handläggare.

Svar: Handböckerna på Tillväxtverkets webbplats ansvarar tyvärr inte vi på Nypscentralen för. Vi ser gärna att du kontaktar Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så att ditt förbättringsförslag förhoppningsvis blir utvecklat och kan hjälpa dig och andra.

Fråga: Kommer detta med budget i Excel och lägesrapportering i Min ansökan även att gälla regionerna?

Svar: Budgeten kommer att kunna plockas ut i Excel i alla stödtyper.

Fråga: Projektmedel: Vissa regioner vill ha egna mallar för lägesrapport med egna frågor. Hur hanteras det om lägesrapport framgent ska göras direkt i min ansökan?

Svar: Än så länge har vi endast möjlighet att bifoga dokument i lägesrapporten för projektmedel. Det finns möjlighet att detta kommer att förändras, bland annat på grund av arbetet med hållbarhetsanpassningar, men det är för tidigt att säga.

Fråga: Kommer det att finnas anpassade lägesrapporter beroende på typ av projekt (förstudie, statsstödsprojekt, med mera)

Svar: Se svar på ovanstående fråga.