TAM-rapportering - samtyckesfråga finns nu i Min ansökan och Nyps 2020

För vissa företagsstöd i Min ansökan och Nyps 2020 finns det nu en samtyckesfråga gällande TAM-rapportering. Den sökande behöver ge sitt samtycke angående det här för att kunna få stöd.

TAM i Min Ansökan

Samtliga företagsstöd baserade på gruppundantaget, GEBR, över 100 000 euro ska rapporteras in i kommissionens rapporteringssystem TAM. En nyhet i förordningarna 2022:1467 och 2022:1468 är att sökande ska lämna samtycke för det här för att de ska få stöd. Observera att det här inte gäller försumbara stöd (de minimis).

Eftersom många företagsstöd ofta inte når upp till 100 000 euro har vi valt att inte lägga in frågan för alla stödtyper. Vi har lagt in frågan på de stöd där en majoritet av ärendena, de senaste åren, har varit på över 100 000 euro. Följande stöd har frågan direkt i ansökansformuläret i Min ansökan:

 • Lokal infrastruktur - 2022:1467 §22
 • Rekreationsinfrastruktur - 2022:1467 §21
 • Bredbandsinfrastruktur - 2022:1467 §19
 • Forskningsinfrastruktur - 2022:1467 §16
 • Regionalt investeringsstöd - 2022:1467 §9-11
 • Process- och organisationsinnovation - 2022:1468 §14
 • Innovationskluster - 2022:1468 § 12
 • Samarbetskostnader i projekt för ETC - 2022:1468 §9

Om stödsumman är över 100 000 euro i ett stöd som inte nämns ovan ska du som handläggare begära samtycke från den sökande via en komplettering.

TAM i Nyps 2020

I våras infördes en kontrolluppgift gällande TAM-redovisningen i Nyps 2020. Kontrollen ser ut som på bilden nedan. Du kan välja att antingen kryssa i att sökande samtyckt, eller att stödet inte överstiger gränsvärden (och att samtycke då inte behövs). Som vi nämnde ovan kan du som handläggare i vissa fall behöva begära in samtycket via en komplettering. Det gör du i de fall där stödärende är på över 100 000 euro. Den rutinen gäller för stöd som inte nämns i listan ovan.

Skärmdump på enfråga i systemet Nyps 2020.

TAM-uppgiften har hamnat på fel stöd i Nyps 2020

Tyvärr har det också smugit sig in ett fel i Nyps 2020. Handläggningsuppgiften har av misstag lagts till i samtliga företagsstöd. Den ska egentligen bara finnas i GEBR-stöd. Följande de minimis-stöd har uppgiften i nuläget, den ska inte vara där och samtycke krävs inte för de här stöden.

 • Särskilt investeringsstöd – 1467 §23-26
 • Samverkansprojekt – 1468 §17p2
 • Företagsutveckling – 1468 §17p1

Den här handläggningsuppgiften kommer att plockas bort efter sommaren.

Vad är TAM?

I TAM (Transparancy Award Module) redovisas beviljat stöd. Verktyget är framtaget av EU-kommissionen. Det är också EU-kommissionen som driftar och utvecklar verktyget.

Mer om TAM

 • GBER baserade stöd över 100 000 euro rapporteras till TAM.
 • För företag verksamma inom jordbruks- och skogsbrukssektorn samt företag verksamma inom fiske- och vattensektorn är rapporteringsnivån sänkt till 10 000 euro.
 • Varje myndighet svarar själv för sin TAM-redovisning.
 • Uppgifterna läggs in direkt i EU:s modul.
 • Behörighet tillhandahålls av Tillväxtanalys.