Vad lanserades under uppdateringen 13 september?

Onsdag 13 september uppdaterade vi våra system. Nedan kan du läsa kort och sammanfattad information om vad som lanserades. Mer detaljerad information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Förtydligande av ankomstdatum för “Mina ärenden” i Nyps
 • Förbättrade valideringsmeddelande i modalen för “Publicera handling till Min ansökan”
 • Förbättrat beteende i modalen för “Publicera handling till Min ansökan”
 • Förhindra redigering av medfinansieringsärende (projektmedel) innan huvudansökan (EU) skickats in

UI-fixar / designsystem

Rättning av buggar

 • För drop-down under lokal klassificering i Nyps
 • För verifikatsmodalen i Min ansökan
 • För att visa rätt antal händelser i Min ansökan
 • För markering vid tabbning
 • För editorn inom funktionen tjänsteanteckningar i Nyps
 • För listning av dokument i funktionen tjänsteanteckningar i Nyps

Förbättringar

 • Förbättrad kontrast för ikoner

Funktionalitet för att hantera nedskrivningar

 • Skapat förutsättningar för att kunna sätta ärende-status “Under nedskrivning” i Nyps
 • Skapat förutsättningar för att kunna söka på ärende-status “Under nedskrivning” i Nyps
 • Designa och implementera data-modell för nedskrivningar
 • Konfiguration av kostnadsslag och stödnoder för att hantera nedskrivningar
 • Säkerställa att tilldelning av ärenden fungerar även i ärende-status “Under nedskrivning”

Produktionsstöd för audiovisuella verk

 • Finansieringsfrågan är borttagen
 • Öppnat upp så att sökande kan komplettera när som helst i sitt ärende så länge det inte är avslutat.
 • Skapat en ny utlysning för kommande ansökansperiod och lagt in datum för nästkommande utlysning som visas när kommande utlysning stänger.
 • Ärende som är avslutat flyttas från ”pågående” till filk ”avslutade” på Min ansökan.
 • Ändrat text i bekräftelsemejl vid inskick av ansökan om stöd samt ansökan om utbetalning.

Buggrättning: Tagit bort handläggningsuppgiften för TAM rapportering i stöden

 • Särskilt investeringsstöd – 1467 §23-26
 • Samverkansprojekt – 1468 §17p2
 • Företagsutveckling – 1468 §17p1

Fonden för en rättvis omställning & med flera finansiell källor

Rättning av buggar

 • För hantering av projektintäkter
 • För felaktig valutakod
 • För indikatorer
 • För “Publicera till Min ansökan”
 • Sätta Ekonomi_reg_date för biärendet vid utbetalning
 • För problem vid expediering
 • För hantering av verifikat på bi-ärendet

Förbättringar

 • Synliggörande av bi-ärende i Nyps
 • Förklaring i bi-ärende som beskriver anledningen till att det inte går att redigera
 • Visa dokument från huvudärendet i bi-ärendet
 • Synkning av indikatorer till bi-ärendet
 • Ankomstdatum sätts nu baserat på inkommen Ansökan om stöd eller Ansökan om utbetalning
 • Av beräkningar i ärendet

ERUF9 och FRO

 • Åtgärdat bugg som gjorde att granskningsplanen inte syntes i alla olika statusar.
 • Korrigerat ordningsföljden på frågorna i Min ansökan som riktar sig till sökande och medsökande.
 • Åtgärdat bugg som dolde några av frågorna om statsstöd i en del av ärendena.

ÖKS-programmet

 • Uppdaterat informationstexten till lägesrapporteringen.
 • Korrigerat ordningen på indikatorerna i Min ansökan i ansökan om utbetalning

Polisen & Migrationsverket

 • Vid konvertering SEK/EUR så sparar vi undan den månatliga växelkursen som gällde vid beslut om utbetalning istället för den månad då rapporten från Infoeuro skapas. Detta i syfte att underlätta korrekt rapportering av utgiftsdeklarationer. Lösningen är även tillgänglig för andra stöd vid behov.

Interreg-programmen

 • Åtgärdat en bugg som gjorde att kolumnerna "Ackumulerat tidigare godkänt" och "Ackumulerat tidigare godkänt inklusive denna periods godkända" inte genererades i smartdokumentet för ekonomirapport.

Övrigt

 • För att hjälpa handläggarna att göra rätt och skapa bra indata har vi gjort så att kommentarsfältet i frågorna om statsstöd är tvingande att fylla i.
 • Lagt till en checkbox för stickprov i personalkostnadsfunktionen som granskare kan använda
 • Gjort det möjligt för granskare att ändra uppgifter i inskickade personalkostnader.
 • Åtgärdat en bugg som gjorde att ändringar i personalkostnader i Nyps inte uppdaterades i verifikaten.
 • Åtgärdat en bugg i personalkostnader som gjorde att man kunde ta bort personer som rapporterats in en tidigare ansökan om utbetalning. Det ska man inte kunna
 • Tagit bort validering i budget på projektpartner.
 • Åtgärdat en bugg som gjorde att man fick en stoppande validering om man angett text istället för siffror i vissa fält i verifikatsmodalen.
 • Åtgärdat en bugg som gjorde att frågorna om smart specialisering under vissa omständigheter kunde försvinna och senare komma fram igen.

 • Gjort det möjligt att rapportera personalkostnader genom att läsa in en CSV-fil istället för att fylla i manuellt.
 • Gjort det möjligt att rapportera arbetade timmar direkt i personalkostnadstabellen
 • Gjort det möjligt att rapportera delar av timmar i personalkostnader med två decimaler.
 • Gjort det möjligt att sortera bland de olika personerna som man lagt in som personalkostnader
 • Lagt till en text som förklarar hur personalens lön beräknas utifrån enhetskostnad.
 • Ändrat rollbenämningen ”Projektdeltagare” till ”Projektmedarbetare”.
 • ERUF9 & FRO: Korrigerat ordningsföljden på ansökansfrågorna i Min ansökan.
 • Korrigerat vilka frågor i lägesrapporten i Min ansökan som är obligatoriska att fylla i för att hjälpa sökande att göra rätt.
 • Uppdaterat ingresstexter i ansökan om utbetalning.

Åtgärdade buggar

 • Som gjorde att om man lagt till en utgiftsrad och tar bort den igen innan man sparat så låste sig sidan.
 • I personalkostnader som gjorde att datumet 1970-01-01 sattes automatiskt på genererade utgiftsrader
 • Som gjorde att vissa timmar som rapporterats i personalkostnader i ansökan om utbetalning spillde över till ansökan om stöd
 • Som gjorde att följdfrågan till ”Har era interna policys och riktlinjer påverkat ert arbete?” dök upp dubbelt.

Releasedatum: 2023-06-19 till 2023-08-28

Nypsbarometern

 • Kommun arbetsställe, på nypsbarometerns ärendesida kan du nu välja att filtrera på kommun arbetsställe.
 • Nationell strategi (ny flik).
 • Finansiell källa som kolumn.
 • Senaste sökt belopp utbetalning/status (du kan behöva flytta resultatlistan till höger för att se alla kolumner, beroende på skärmupplösning).

Nya ProDiver modeller

 • m5250 ERUF Kontroll på plats (utfallsrapport från APEX/rapportgeneratorn till Diver)
 • m5056 ERUF förmågor (schablonfördelning)
 • m5057 ERUF beteenden (schablonfördelning)
 • m5151 Lik m5150 men med alla beslutstyper och fler dimensioner
 • m5235 ERUF Inbetalningsrapport (rapport från APEX/rapportgeneratorn till Diver)
 • m5205 ERUF Ny indikatormodell ersätter m5210 och m5215
 • Nya ProDiver dimensioner:
 • m0503 Regionkategorikod (indikatorers målvärden från Apex)
 • m5030 AVI-dimensioner
 • m5055 Län, kommun, land, sökande/medsökande
 • m0501 Klimat- och miljökoefficient per interventionsområde EU 2021-2027
 • m5050 Externt diarienummer
 • m5050 Geografiskt område ärende
 • m0349, m5003, m5030 Dimensioner till bemyndigande och anslag

Övrigt

 • Polisen med i Projektbanken
 • Migrationsverket med i Projektbanken

Åtgärdade buggar

 • Felmeddelande till front-end (GUI) åtgärdat så att de syns korrekt vid radering av dokument i NYPS och Min ansökan.
 • Mejl med inbetalningsuppgifter skickas återigen korrekt för Korttidsstödsärenden.
 • Egenskapen för ’document-service’ URL:en omgjord till intern i stället för extern och statisk vilket åtgärdar fel i dokument-tjänsten (uppladdning av dokument i NYPS och Min ansökan).

Kontakta oss

Har du åsikter eller funderingar om informationen ovan kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig med din fråga.