Vad lanserades i uppdateringen 13 december?

Vi uppdaterade våra system den 13 december. Här kan du läsa en sammanfattning om vad som lanserades. Mer utförlig information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.

 • Handläggare kan publicera alla typer av handlingar till Min Ansökan som har riktning Utgående. Förbättringen gäller för stöd inom Regionalt Investeringsstöd, Främjandeförordningen samt Kommersiell Service.
 • Buggrättning: Felaktig information och belopp för Investeringsbidraget i handläggningsuppgiften om försumbart stöd, under Ekonomi.
 • Buggrättning: Vid efterregistrering av EU-medel kunde inte handläggare starta ett nytt utbetalningsbeslut efter efterregistrering.

Nu finns nedskrivningar i företagsstöd för:

  • Regionalt Investeringsstöd
  • Särskilt Investeringsstöd
  • Investeringsbidraget inom Kommersiell Service
 • Du hittar information om nedskrivningar under fliken; Ansökan om utbetalning -> Rapporterade kostnader.
 • För nya ärenden eller de som inte har en pågående nedskrivning före 13 december, kommer sökande i Min ansökan kunna indikera att en utbetalning är slutgiltig. Handläggare kommer kunna bedöma att en utbetalning är slutgiltig i Nyps.
 • Aktuella och Ej aktuella kostnadsslag för nedskrivning kommer visas i en tabell tillsammans med totalbeloppet för nedskrivning i ärendet.
 • Nedskrivningsplanen innehåller perioder och procentsatser enligt den standardplan som är angiven i förordningarna. Datumen i perioderna visas inte för användaren förrän ärendets slutgiltiga utbetalning har expedierats och nedskrivning startats.
 • Efter expedierad slututbetalning behöver en handläggare starta en nedskrivning manuellt i ärendet. Det gör du genom att:
  • Välj först beredningsalternativet Nedskrivning.
  • Sedan väljer du Starta beredning. Då ändras ärendets status till Under nedskrivning, och eventuellt kvarvarande belopp återförs till beslutande organisation.
  • Om du glömmer att starta en nedskrivning i Nyps går det att göra i efterhand utan att det påverkar ärendets nedskrivningsplan. Det som händer är att beloppen inte blir återförda innan nedskrivningen startar.
 • En handläggare kan skapa och publicera handlingar när ärendet har status Under nedskrivning.
 • En handläggare kan pausa en nedskrivning, det visas för handläggaren i planen när en nedskrivning pausades. Beloppet som var möjligt att återkräva vid tidpunkten då nedskrivningen pausades kommer vara oförändrad tills den återupptas eller avbryts.
 • Handläggare kan avbryta en nedskrivning, ärendet får då statusen I väntan. Eventuellt kvarvarande belopp återförs då till ärendet. När ärendet har statusen I väntan kan sökande lämna in ansökan om utbetalning via Min Ansökan.
 • Efter att det sista datumet i nedskrivningsplanen passerats så visas det i en informationsruta i nedskrivningsplanen. Ärendet behåller statusen Under nedskrivning fram tills att handläggaren manuellt avslutar ärendet.
 • Ärenden i Nyps som vid driftsättningen (13 december 2023) av den nya funktionaliteten har en pågående nedskrivning kommer automatiskt ändra status från Avslutad till Under nedskrivning, och får samma funktionalitet som nystartade nedskrivningar.

Vad är nedskrivningar?

Nedskrivningar finns inom vissa företagsstöd och justerar hur mycket av ett utbetalt stöd finansiären kan kräva tillbaka vid ett tillfälle. Nedskrivningar är en uppgift som ofta organisationers revisorer frågar efter.

 • Fonden för Rättvis Omställning (FRO): Lagt till den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) artikel nr 31 i den valbara rullistan.
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) & Fonden för Rättvis Omställning (FRO): Justeringar av indikatorerna i Nyps databas för att säkerställa korrekt hämtning av information till Diver-modeller och rapportering.
 • Buggrättning, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) & Fonden för Rättvis Omställning (FRO): Åtgärdat en bugg som kunde visa att ett felaktigt betalsätt hade angetts i Nyps.
 • Buggrättning i Nyps kunde sökande ansöka om utbetalning för bi-ärendet i ett Fonden för Rättvis Omställning ärende med flera finansiella källor.

 • Sv-No-programmet: Tagit bort en dubblett av fråga i checklistan ”Sammanfattning av granskning”.
 • Sv-No-programmet: Lagt till en ny checklistefråga om jäv i Nyps.
 • Aurora: Lagt till en ny checklistefråga ”Selection criteria: New partnership”.
 • Aurora: Korrigerat felaktigt namn på en kostnad.
 • Aurora: Buggrättning som orsakade att granskningsplanen ibland var tom.
 • Finansieringsinstrumenten: Lagt till saknade rader i verifikatsrapporten i Nyps.
 • Personalkostnader: Säkerställt att om en ekonom minskar månadslönen för en person som arbetar inom projektet, kommer den justerade månadslönen att visas i nästa ansökan om utbetalning. Vi har även sett till att systemet talar om det för användaren.
 • Personalkostnader: Gjort det möjligt att fördjupad kostnadsredovisning.
 • Alla EU- program: Renodlat datumformat i originalansökan så att det alltid anges.

 • Buggrättning i Min Ansökan där sökande kunde redigera fält i förhandsgranskning.
 • I projektansökan kommer Skapa nytt projekt lägst upp i listan, före Tidigare projekt.
 • Polisen: Nytt avsnitt med ”Övergripande frågor” i ansökansformuläret.
 • Migrationsverket: Åtgärdat ett felmeddelande som vid fel tillfälle indikerade för max angivna antal tecken i textfälten ”projektbefattning” och ”rollbeskrivning”. Problemet gjorde att det inte gick att spara och skicka in.
 • Personalkostnader: Gjort det obligatoriskt att ange startdatum för när varje person började arbeta i projektet.
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) & Fonden för Rättvis Omställning (FRO): Buggrättning i excel-dokumentet rapportering av indikatorer som man kan hämta ifrån Min ansökan.
 • Alla EU-program: Buggrättning av en bugg som orsakade att om sökande bifogat en fil när de skickar in ansökan om utbetalning så kan de sedan lägga till fler filer efter inskickad lägesrapport.
 • Alla EU-program: Korrigerat en felaktig länk till en instruktionsvideo på lägesrapportering.

 • Buggrättning där vi åtgärdat fel med manuell datuminmatning i aktivitetsplanen för Min Ansökan och Nyps.
 • Buggrättning av felaktig rubrik och text åtgärdat vid bekräftande av e-postadress i Min Ansökan.
 • Buggrättning, åtgärdat problem med interpunktion och ändring av heltal vid ifyllande av nummerfält i Min Ansökan samt Nyps.
 • Ny tjänst: Utbildningsmiljö färdigställd med automatisk hämtning av senaste release från produktion veckovis.

Kontakta oss

En del tekniska problem kan åtgärdas genom att rensa cacheminnet. Om du fortfarande har problem eller har några andra frågor kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig.