Det här lanserades i systemuppdatering 4 juni

Vi uppdaterade våra system den 4 juni. Här kan du läsa en sammanfattning om vad som lanserades. Mer utförlig information om vissa förbättringar beskrivs i andra artiklar och utbildningsfilmer.


 • Uppdaterat sidan Frågor och svar, både frågor och svar.
 • Fixat en bugg så att scrolling i förhandsgranskningsvyn för företagsstödsärenden fungerar korrekt, nu börjar sidan överst som utgångsläge.
 • Fixat en bugg så att det inte längre går att skicka in ansökningar där slutdatum för investering och projekt är tidigare än startdatumet. Gäller samtliga stöd.
 • Fixat en bugg i valideringsmeddelanden för ansökningar i Kommersiell Service. Nu visas meddelandena endast vid validering av en ansökan eller när en sökande försöker skicka in sin ansökan.
 • Textförtydliganden i Hållbarhetsfrågorna för Företagsstöden, efter återkoppling på verksamhetstester.
 • Fixat en bugg som gjorde att text i Kommersiell Service: Investeringsbidraget under ”Kostnader och medfinansiering” visades två gånger.
 • I Ansökan om Utbetalning för Projektmedel kan sökande nu se vilket ärende de är inne i när de gör sin ansökan.
 • Rättat en felskrivning i vyn ”Skapa ny utbetalning” för Projektmedel.
 • Rättat valideringsmeddelande i Företagsstöden och Kommersiell Service som hänvisade till ett tekniskt namn på engelska, i stället för rätt avsnitt i utbetalningsansökan.
 • I Företagsstöd för Forskning och Utveckling har alternativet ”Grundforskning” tagits bort för sökande.
 • I Företagsstöd under sektioner Hållbarhet finns det nu en informationsruta där det tydligt framkommer att sökande enbart behöver kommentera de mål som de tycker är relevanta och/eller det som anges i utlysningen.
 • Lagt till ett valideringsmeddelande på engelska för företag som får stöd.
 • Vid sökning av stöd i Min Ansökan visas inte företag/organisationer som gått i konkurs.
 • Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak: Ändringar i texter, ansökansfrågor och handläggningsuppgifter
 • Migrationsverket: Ny budgetuppsättning för att kunna rapportera personalkostnader på ett bättre sätt.
 • Aurora: Lagt till text i automatiska e-postutskicken för Småskaliga projekt.
 • Generellt: Lagt till ett filter som gör att sökande med en checkbox kan välja om de vill se sina avslutade ärenden eller pågående.
 • Generellt: Genomfört förändringar i projektmedelsytan för att göra det mer intuitivt att skapa nya projekt, och flytta ärenden mellan befintliga projekt.
 • Generellt: Ändrat i projektmedlen så att projektägaren inte längre automatiskt blir kostnadsägare, för att minska risken att sökande väljer fel partner.

 • Nu går det att använda Arbetsställenummer som parameter i avancerat sök, för att förbättra filtreringen.
 • Ytterligare organisationsinformation:
  • Firmatecknare, visas för svenska organisationer
  • Funktionärer, visas för svenska organisationer.
 • Fixat en bugg i valideringen som kontrollerar om en organisation finns i organisationsregistret.
 • Fixat en bugg i Nyps som gjorde att det inte gick att söka på ej aktiva organisationer. Tidigare gick det endast att söka på ärenden, men inte på organisationer. Nu går det att kontrollera om en organisation sökt eller fått beviljat stöd innan den blev inaktiva/gick i konkurs.
 • Fixat en bugg i valideringsmeddelande indikatorer, i vissa lägen kom inget felmeddelande upp trots att uppgifter saknades om storlek på deltagande företag.
 • Lagt till ett valideringsmeddelande på engelska för företag som får stöd.
 • Regionalfonden & Fonden för en rättvis omställning: Lagt till två saknade GBER-artiklar: 52 & 52d.
 • Regionalfonden & Fonden för en rättvis omställning: Fixat en bugg som gjorde att avsnittet om resultatkedjor, och beteenden & förmågor inte syntes i Nyps.
 • Regionalfonden & Fonden för en rättvis omställning: Fixat en bugg i resultatkedjor som gjorde att indikatoruppsättningen i vissa specifika mål inte var korrekt.
 • Regionalfonden, Nationella programmet: Ändrat indikatorerna RCO74 och RCO75, så att de enklare att rapportera och följa upp.
 • Finansieringsinstrumenten: Lagt till indikatorerna SWR01 & RCR03.
 • Interreg Aurora: Skapat korrekta valideringar i handläggningsuppgifterna för controllers.
 • Interreg Aurora: Lagt till två nya alternativ i rullistan ”Classifications”.
 • Polismyndigheten: Ändrat funktion och validering på handläggningsuppgiften ”Samverkansgruppens värdering”.
 • Generellt: Ändringar för att underlätta utdrag av rapporter via Diver.
 • Generellt: Förbättrad IT-säkerhet.
 • Generellt: ÄrendeID syns nu i fliken på webbläsaren.

 • Uppdaterat informationstexten i handläggningsuppgiften vid kontrollen om ett företag inte har ekonomiska svårigheter. Texten hänvisar inte längre till GBER.
 • Förtydligat formulering i handläggningsuppgiften om ”företaget har bekräftat att löner och anställningsvillkor är likvärdiga med kollektivavtal” samt tagit bort hänvisningar till gamla nationella förordningar.

 • Wordfilen av originalansökan i Servicebidrag och Särskilt Driftstöd innehåller nu även delar från ”Motivering till sökt bidrag”.

 • Lägesrapporter och Ekonomirapporter har nu samma nummer i de fall där de hamnat ur synk, på grund av att tidigare lägesrapport inte inkommit i samband med Ansökan om utbetalning.
 • Uppföljningslista är nu tillgängligt under ”Hjälpmedel” -> ”Uppföljningslista” även för Normalprojekt 2023.

 • En ny flik för "Arbetsställets dokument" introduceras för transportbidragsärenden i Nyps. I vyn "Arbetsställets dokument" (som ligger under "Dokumenthantering") kan handläggare lägga till och ta bort dokument som ska kopieras över från ett ärende till nästa inkomna ansökan, förutsatt att det är samma arbetsställenummer. Det går bara att kopiera filer från det senaste bifallna ärendet.
 • En handläggningsuppgift för ”Sammanfattande grundläggande bedömning” läggs in under ”Handläggningsuppgifter” -> ”Grundläggande bedömning”.

Kontakta oss

En del tekniska problem kan åtgärdas genom att rensa cacheminnet. Om du fortfarande har problem eller har några andra frågor kan du alltid kontakta vår support så hjälper vi dig.