Ekonomidag för regioner 

Material från välbesökt träff

Den 16 juni genomfördes en informationsdag för regioner och regionförbund kring ekonomi- och rapporteringsfrågor. Medverkade gjorde Örjan Hag och Charlotte Werner från Näringsdepartementet, Mattias Åsander, systemägare Nyps, samt medarbetare från Tillväxtverkets ekonomienhet och NypsCentralen. Totalt deltog ca 15 representanter från samverkansorgan och regioner.

Under dagen delgavs deltagarna information om bemyndigandesystemet och den rapportering som det medför samt om regelverk och rutiner som särskilt rör samverkansorgan och regioner i förhållande till statliga medel. Vi gick också igenom hur Nyps som verktyg kan stödja ekonomi- och rapporteringsprocessen.

En hel del nyttiga frågor fångades upp i dialogen och också några konkreta förbättringsförslag som kommer tas vidare i det fortsatta arbetet.


Presentationsmaterialet som användes under dagen hittas här. 

Agenda ekonomi NypsPDF

Näringsdepartementets presentationPDF


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket