Min ansökan 3.7

Ny version av Min ansökan, torsdag 17 september, 2015

Ny funktionalitet


Länk till Cfar.nr-sök (SCB)

I den generella hjälptexten för arbetsställenummer finns en länk till SCB:s webbtjänst för att hitta rätt arbetsställenummer (Cfar.nr).

 

Signera ansökan manuellt - Unika adresser inom samma mottagande oragnisation

Tidigare kunde en mottagande organisation endast visa en adress i underskriftsdokumentet som genereras då en ansökan skickats in. Nu kan adress sättas för varje enskild ansökanstyp. 


Organisationsnummer valideras olika beroende på ansökanstyp

I ansökningar som skickas till Nyps 2020 anges organisationsnummer med tio siffror och i ansökningar som skickas till Nyps anges organisationsnummer med tolv siffror. Meddelandet som visas vid felaktig inmatning är därför anpassat till ansökanstypen. I Mina uppgifter valideras organisationsnummer efter tolv siffror.

Ändringar


Kontroll av separata kostnader i ansökningar inom ERUF

I ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete finns i fliken Budget en fråga om aktiviteter i projektet utanför programområdet. I ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning i fliken 7. Aktiviteter finns tre frågor om speciella aktiviteter. Tidigare fanns ingen kontroll om budgeterad kostnad fylldes i vilket resulterade i att ansökan inte kunde skickas in, utan särskild information.

 

Suomeksi i språkval

Finska heter suomeksi

 

Valet i Förväntas intäkter efter projektets slut skickas nu in till Nyps 2020

Tidigare blev denna uppgift obesvarad i handläggningen i Nyps 2020 om sökande svarat nej på frågan. Nu markeras nej i Nyps 2020. Gäller ansökningar inom ERUF.

Rättningar

 

Mina uppgifter sparas inte

Nu fungerar det att spara uppgifterna i sidan Mina uppgifter.

 

Problem att visa PDF från Min ansökan

En del användare kunde inte öppna PDF:en av ansökan i sin dator eftersom filen saknade filändelse.

 

Dokumentet för manuell signering går inte att visa i utbetalningsansökningar

Dokumentet visas nu då man klickar på länken Signera manuellt.

 

Visning av företags- eller projektnamnet i utbetalningsansökningar

Företagets eller projektets namn visas under rubriken Utbetalninsansökningar i Mina ansökningar samt i Sök ärende för utbetalning.

 

En del sökande inom ERUF kan inte visa sin inskickade ansökan

Då vissa sökande i efterhand skulle visa PDF-versionen av ansökan laddades sidan om. Detta har åtgärdats och samtliga kan visa sin inskickade ansökan.

 

Hemsändingsbidrag saknar värden i fältet transportsätt

Listan med transportsätt innehåller nu värden

 

Ansökan med ny aktör fastnar i Nyps

Då en sökande skickar ansökan med aktör som sedan tidigare inte finns i Nyps skapas nu en ny aktör i registret och ärendet går att hantera.

 

Ansökningar inom ERUF med stora bilagor går inte att skicka

Tidigare fanns en begränsning i Nyps 2020 på den totala ansökans datamängd (formulär inklusive bilagorna). Detta medförde att flera sökande inte kunde skicka in sina ansökningar.

 

Validering av medsökande i ERUF gör att endast den felaktiga går att redigera

Om det saknas uppgifter eller om uppgifter är felaktiga för en eller flera medsökande visas detta då användare försöker skicka in ansökan. Det går nu att redigera och korrigera valfritt i fliken medsökande.

 

Vallistor för län och kommun visas inte då medsökande från olika länder ska läggas till

För vissa sökande var det problem att visa innehållet i län- och kommunlistorna utifrån vilket land den medsökande kommer ifrån. Det är endast för svenska, norska, finska och danska medsökande som län och kommun ska anges.

Kvarstående brister och problemområden

 

Budget visas utan belopp efter språkbyte

Gäller ansökan för Europeiskt territoriellt samarbete.
Om språk ändras följer inte beloppen i budgeten med. Då språket sätts tillbaka till det ursprungliga visas beloppen igen.

 

Felmeddelande för fel vid spara saknas

Varje gång en ansökan sparas visas en ett bekräftelsemeddelande men det finns inte något meddelande som visar när det blivit något fel i sparningen.

Nätverket går ner. En kabel blir avgrävd. Orsakerna kan vara många då kontakten med servern bryts. Användaren ska i dessa lägen så snabbt som möjligt bli informerad om att hens ansökan inte längre går att spara. I dagslägen kan en sökande fortsätta att fylla i ansökan i tron om att den sparas.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket