Min ansökan 5.0

Ny version av Min ansökan, torsdag 19 maj 2016

Ny funktionalitet

 

Nytt grafiskt gränssnitt

Ett stort arbete med att anpassa Min ansökan för bättre tillgänglighet genomförs under 2016. Ett första steg i detta arbete är att förbättra det grafiska gränssnittet helt och hållet.

Förstagångsanvändaren kommer naturligtvis inte påverkas men för de som tidigare använt tjänsten för till exempel utbetalningsansökningar kommer det vara en hel del nyheter.

Läs mer om det nya grafiska gränssnittet

 

Ny budget i ansökan om Projektmedel

Från och med version 5.0 anger stödsökande kostnader utifrån förtryckta kostnadsslag genom att lägga till egna specifikationsrader. På samma sätt läggs medfinansiärer och deras finansiering in utifrån de olika typerna. All direktfinansiering läggs med automatik in i kostnader summerat som Privat dir fin kostnad (In natura finansiering) samt Off dir fin kostnad (In natura finansiering). Projektmedelsfinansieringen per år och totalt sökt belopp beräknas automatiskt.

Observera att kostnadsspecifikationerna fortfarande inte hänger samman med kostnadsslagen på ett logiskt sätt.

 

Sök ärende för utbetalningsansökan försvinner

Tidigare infördes en behörighetskontroll på utbetalningsansökningar vilket innebär att den inloggade användaren måste ha en matchande e-postadress eller personnummer i ärendet i Nyps för att kunna söka fram sitt ärende.

Nu presenteras ärendena direkt i Skapa ansökan om utbetalning då inloggad användarens e-postadress eller personnummer automatisk kontrolleras mot Nyps. Är ärendet i status Inväntar redovisning kan en ny utbetalningsansökan skapas. Dessutom visas nu även samtliga behöriga användare för ärendet och det går att se aktuell status på ärendet.

Om en användare saknar beörighet till ett ärende ombeds denne att kontakta den myndighet eller organisation som beslutar i ärendet.

Läs mer om hur behörigheterna fungerar för utbetalningsansökningar

 

Möjligt att anpassa signeringstext

I samband med att använderen ska skicka in en ansökan visas en text i anslutning till signeringen, oavsett om användaren väljer elektronisk signering eller manuellt signeringsunderlag. Idag finns en generell text: Genom underskriften intygas att... Texten återfinns även i signeringsunderlaget (missivet i PDF)

Denna text kan nu administreras och det går att beställa ändring av denna via servicesidan.

Ändringar

 

Bilagor läggs till direkt

Nu läggs bilagor till direkt till ansökan i ett och samma steg. Flera användare har missförstått hur uppladdning går till och endast valt dokument, vilka då inte sparas eller skickas med i ansökan. Kommentarer och ta bort-funktionen är fortfarande de samma.

 

Automatisk utloggning efter 15 minuter

Tidigare blev användare utloggade automatiskt efter 15 minuter men inte då de var inne i ett formulär eftersom Min ansökan autosparar ansökningar var femte minut. Nu gäller detta även då användaren är inne i ett formulär. Om ingen aktiv redigering görs kommer användaren att loggas ut. Det har varit ett problem med att användare är inloggade under obegränsad tid och de senare loggar in med samma konto i en annan dator eller webbläsare. Följden är bland annat att nya inmatningar inte sparas alls.

Rättningar

 

Värden med decimaler i sysselsättningsinformation blir fel i Nyps

Nu hanteras decimatal från ansökningar korrekt i Nyps.

Kvarstående brister och problemområden

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket