Min ansökan 5.11

Ny version av Min ansökan, torsdag 16 november 2017

Ny funktionalitet

 

Dokument för att signera ansökan visas även efter e-signering

Efter att en ansökan är inskickad går det att ta ut ett dokument i PDF för att låta behörig signera detta och sedan skicka in till respektive mottagande organisation. Tidigare genererades endast detta dokument efter inskick om användaren var inloggad med ett användarkonto. Nu kan en ansökan signeras i efterhand även om den redan signerats elektronsikt.

 

Välj direkt i listor genom att klicka på dessa

Tidigare behövde användaren klicka på ikonen längst ut till höger i listorna för att visa innehållet. Nu räcker det med att klicka direkt på listan för att fälla ut alternativen.

 

Välj inloggningssätt i kontakt med teknisk support

I formuläret för att kontakta tekniska supporten kan man nu ange hur man loggat in. Väljer man användarkonto kommer den inloggades adress att läggas med i supportärendet.

Ändringar

 

Ändrad fråga om annat offentligt stöd

Frågan lyder nu:

Har Ni ansökt eller planerar ni att ansöka annat offentligt stöd för investeringen/projektet?

Om ja, ange finansiär(er) och stödbelopp

Frågan är uppdaterad i ansökningar inom företagsstöden samt Servicebidrag och Projektmedel. Affärsutvecklingscheckar har undantagits från ändringen.

 

Projektmedel: Det går inte att söka mer än kvarvarande stöd i ansökan om utbetalning

Tidigare fanns ingen begränsning för hur stort beloppet i en enskild utbetalningsansökan var. Detta gjorde det möjligt att söka ett för högt belopp. Nu kontrolleras beloppet mot det kvarstående stödbeloppet i ärendet och användaren måste korrigera kostnader eller medfinansiering innen ansökan kan skickas in.

Rättningar

 

Dubbelsparningar av bilagor

Det förekom att användare fick bilagornas kommentarer omflyttade till fel dokument och att dokument dubblerades. Nu kan inte användaren spara upprepade gånger vilket hindra flera fel, bland annat dubbla bilagor.

 

Projektmedel: Indikatorer uppdelade på kvinnor/män summerades inte

I de indikatorer som fylls i uppdelat på kvinnor och män fungerade inte totalsummeringen vilket gjorde att uppgifter inte fördes över till Nyps. Detta är nu åtgärdat och indikatorerna läggs korrekt in i ärendet då ansökan skickas in.

 

Kvarstående brister och problemområden

 

 

Utbetalningsansökningar för projektmedel översätts inte fullständig till engelska

Då en stödmottagare väljer engelska som språk kommer kostnader och medfinasiering visas på svenska. Det är uppgifterna från ärendebeslutet som visas i ansökan om utbetalning och dessa är i regel på svenska.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket