Min ansökan - Nytt grafisk gränssnitt

Under 2016 är tillgänglighet ett prioriterat område inom utvecklingen av Min ansökan. I och med att fler och fler erbjuder sökande och stödmottagare att hantera ansökningar elektroniskt i Min ansökan skruvas också kraven på hög tillgänglighet upp. Arbetet utgår i från de riktlinjer som gäller offenliga webbplatser.

Design för alla

Det finns i dag bra vägledning för hur offentliga webbplatser och e-tjänster ska utformas och inom en snar framtid förväntas EU ställa tuffare krav inom tillgänglihetsområdet. E-delegationen har tagit fram en vägledning för webbutveckling med prioriterade riktlinjer.

Den kanske främsta utmaningen i Min ansökan är själva utformningen av stöden och den information som ska inhämtas från den stödsökande. Vissa begrepp kan språkligt missuppfattas och det kan vara svårt att förstå hur olika delar i en ansökan hänger samman. Här finns det fortfarande massor att göra och det är viktigt att de organisationer som hänvisar sina sökande till Min ansökan ger bra instruktioner för hur stödet och dess ansökan i fråga fungerar.

Grundfunktionerna i Min ansökan är fortfarande de samma när det gäller att logga in, skapa nya ansökningar, spara, redigera, skicka, signera etcetera. Det som är nytt är själva kostymen. Det mesta är nu anpassat för att göra inmatning, val, knappar m.m. enklare att se och förstå.

 

Ny navigation

Nu mer består huvudmenyn endast av följande tre val:

  • Mina ansökningar
  • Ny Ansökan
  • Support / Kontakt

Fokus för användaren ska vara att kunna hitta och hantera sin ansökan, därför är menyn utformad utifrån det som rör ansökan.

Mina ansökningar fungerar som tidigare och är den samlingssida där användaren har sina sparade och skickade ansökningar, både ansökan om stöd och utbetalsningsansökningar.

Ny ansökan är ingången för att skapa kunna välja typ av ansökan och till vilken organisation som ansökan senare ska skickas. Här finns också de ärenden som är möjliga att skapa utbetalningsansökningar i.

Support / kontakt är en sammanslagning av de tidigare sidorna Vanliga frågor och Kontakt. Idén är att användaren här ska kunna välja teknisk support, hjälp med ansökan eller kontakt med supporten. I den tekniska supporten finns en rad vanliga frågor eller problem beskrivna som kan hjälpa användaren vidare. I hjälp med ansökan hittar men kontaktinformation till de mottagande organisationerna. Hjälper inte de föregående delarna kan man genom ett kontaktformulär skicka frågor till den centrala supporten (NypsCentralen).

 

Ett komplement till huvudnavigationen är den personliga informationen med språk*, Mina uppgifter och inloggningsinformation.

*Ansökningar inom europeiskt territoriellt samarbete finns på finska

Kompletterande meny

Flikarna är paneler

Tidigare var varje ansökan uppdelad i olika flikar för att hålla samman olika avsnitt eller delar i ett formulär. Nu är varje formulär indelat lika men i paneler istället. Var och en av dessa öppnas och dess ansökningsuppgifter visas och kan fyllas i. Då man klickar på Kontrollera, signera och skicka visas information direkt på panelerna.

Paneler istället för flikar

Varje fält kontrolleras direkt

Då en uppgift är inmatad korrekt blir den grön. Om en uppgift är felaktigt inmatad visas ett meddelande i rött direkt under fältet. Obligatoriska uppgifter kontrolleras alltid i samband med Kontrollera, signera och skicka.

kontroll i varje fält

Budgetar i tabell

Ansökningar inom stödtyper med budget är nu i tabellform. Det är enklare att få överblick.

budget i tabell

Smartare vallistor

Valalternativen i en lista presenteras enligt en ny princip. Om det endast förekommer ett val är detta redan valt. Om det finns två alternativ presenteras båda där en ska väljas. Om det är mellan tre och tolv alternativ visas de i en rullgardinsmeny. Är det fler en tolv alternativ visas de i en rullgardinsmeny där det är möjligt att fritextsöka.

Eftersom alla listor hämtas i från Nyps (Admin / Attributvärden) är det inte möjligt att förutsäga hur många alternativ en vallista innehåller. Användaren i Min ansökan behöver därför inte bemöda sig med att fälla ut eller söka om det inte är nödvändigt.

Standardiserade rubriker och tabbning

En viktig del inom tillgänglighet rör rubriknivåer. Hjälpmedel för till exempel skärmläsning kräver att webbplatser följer en standard i rubriknivåer och att vissa rubriker alltid måste finnas.

Det går nu att helt och hållet navigera i Min ansökan och dess formulär med hjälp av tangentbord eller motsvarande.

Andra plattformar

Det nya gränssnittet är responsivt i de flesta delar vilket gör det möjligt att använda surfplattor och i viss mån smartphones. Alla ytor är anpassade för att fungera med fingertryckningar.

Vidare utveckling

Det finns mer att göra för att ansökan ska upplevas enklare. I det nya gränssnittet finns större möjligheter att gruppera olika uppgifter och använda hela bredden på ett sätt som tidigare inte var lika lätt. Först och främst ses uppgifter om stödsökande över där organisations- och adressuppgifter ska disponeras om.

På sikt är det tänkt att Mina ansökningar ska byta skepnad och bli en sida där användaren hanterar sitt företag eller projekt kopplat till en eller flera ansökningar som efter ett bifallsbeslut övergår till ett ärende. Idén är att det ska vara enkelt att kunna följa sitt ärende och hantera utbetalningsansökningar, oragnisationsuppgifter med mera.

Signaturer kan eventuellt komma att kopplas loss från inskickandet. Det finns önskemål om att annan person ska kunna utföra en elektronisk signering. Det skulle också innebära att kontrollfunktionen av ansökningar blir fristående och därmed ett bättre stöd under ifyllandet av ansökan.

 

Läs mer om nyheterna i nya versionen

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket