Nyps 2020 version 16

Ny version av Nyps 2020, 14 mars

De viktigaste nyheterna i nedanstående film:

Ny funktionalitet


Förbättringar i dokumenthanteringen för granskning

I samband med att utbetalningsansökningar granskas hanteras ofta ett stort antal dokument. Den stora nyheten är att användaren kan markera dokument som granskade vilket ger bättre överblick kopplat till granskningsarbetet. Nu kan också användaren koppla dokument till etiketter som motsvarar kostnadsslag vilket ger granskare möjlighet att sortera dokumenten utifrån de. Det är möjligt att snabbt söka på dokumentnamn, beskrivning och etikett.


Visa stödandel av totala kostnader i projektmedelsbudget

I ansökan om stöd för projekmedel i Min ansökan visas nu stödandelen av totala kostnader i budgeten.


Sök på utlysningar

Nu går det i Sök ärenden och Fler sökalternativ att välja utlysning. Det gör det enklare att hitta ansökningar och ärenden inom en given utlysning.

 

Klassificera ärenden per nypsorganisation

De nypsorganisationer som har behov av att följa upp RUS eller motsvarande kan nu beställa upplägg av klassificeringar i två nivåer. Mer information om hur ni kommer igång med klassificeringar kommer då nya versionen är i drift.

 

Sök på rätt stödmottagare

Nu är sökalternativet Sökande kopplat till organisationsregistret vilket gör att användaren kan välja att skriva in organisationens namn eller organisationsnummer. Det gör att sökresultatet endast visar ärenden där sökande är den efterfrågade organisationen.


Kontroll av betalningssätt

Då ett plusgiro, bankgiro eller BIC/IBAN anges kontrolleras att värdet har rätt format. Exempelvis förhindras sammanblanding av BIC och IBAN.

Ändringar


Endast beslutade kostnadslag i ekonomirapporten

I ansökan om utbetalning och i beredningen av utbetalningsbeslut visas de kostnadsslag som tillämpas i ärendet. Detta gäller ekonomirapporten där tidigare samtliga kostnadsslag visades, vilket innebar att de som inte användes hade nollor i raden. Det är fortfarande möjligt att lägga till utgifter till alla kostnadsslag.

 

Sökt belopp tillgängligt för utdata

Nu är det möjligt att faktiskt ta fram det ursprungligt sökta beloppet i ansökningar. Kommer i första hand att användas i utdata.

 

Mottagande organisation visas i underlaget för underskrift av ansökan (missivet)

Då en användare i Min ansökan skickar in en ansökan skapas ett dokument för manuell underskrift. Detta dokument ska skrivas ut, undertecknas och skickas till den organisation som mottagit ansökan. Nu visas namnet på organisationen som ska ta emot det underskrivna dokumentet.


Filter för att visa stickprov i granskning

Det går nu att välja att visa verifikat som markerats för stickprov.

 

Sparaknappen aktiveras endast då ändringar gjorts

Tidigare kunde sparaknappen i ett ärende aktiveras trots att inga faktiska ändringar gjorts. Nu aktiveras knappen endast då det finns osparade ändringar i ärendet.

 

Ingen kontroll att enskilda år måste ha ett positivt stödbelopp i projektmedel

Nu är det möjligt att ha högre medfinansiering än totala kostnader för enskilda år. Detta gäller i ansökan om stöd och i beredningen av ärendebeslut för projektmedel. Kontroll finns dock på att den totala budgen inte är överfinansierad.

Rättningar


Skapa projekt i Min ansökan med tomt projektnamn

Tidigare gick det att skapa projekt utan att ange ett namn på projektet vilket ledde till ett fel när en ansökan i projektet skickas in. Nu går det inte att skapa namnlösa projekt.


Fel då budgeten med medsökande/samverkansparter inte sparades

I de EU-program som hanterar medsökande/samverkansparter i budgeten kunde ett fel uppstå då en eller flera organisationer lades till i ärendet men inte sparades innan budgeten påbörjades. Detta är nu åtgärdat.


Kan inte radera Noteringar kontroll på plats/revision i granskning

Ett fel i gränssnittet medförde att det inte gick att ta bort Noteringar kontroll på plats/revision. Nu är felet åtgärdat

Kvarstående brister och problemområdenMin ansökan för projektmedel går inte att använda i webbläsaren Internet Explorer

Nyps 2020 och den nya delen av Min ansökan som hanterar ansökan om stöd för projektmedel, fungerar inte fullt ut i Internet Explorer. Omkring 20% av användarna i Min ansökan använder Internet Explorer och dessa hindras att komma in i delen där ansökan om stöd för projektmedel hanteras. Hypotesen är att merparten av dessa användare har möjlighet att använda en annan webbläsare. Vi kommer följa upp de användare som inte har möjlighet att använda en annan webblädare. Det finns inga planer på att bygga stöd för Internet Explorer.


Inte möjligt att hantera ansökningar med e-legitimation

I ansökan om stöd för projektmedel och i ansökan om utbetalning för projektmedel och EU-stöden går det endast att vara inloggad med användarkonto. Det går inte heller att signera dessa ansökaningar elektroniskt. Eftersom inloggningen i Min ansökan är gemensam för samtliga stödtyper i gamla Nyps och Nyps 2020 uppstår ibland förvirring för användarna om vad som gäller. Tanken är att Min ansökan ska vara en sammanhållen e-tjänst för alla typer av ansökningar oavsett bakomliggande system.


Det går inte att ange betalningssätt i ansökan om stöd för projektmedel

På grund av att betalningssätten (PG, BG etc) lagras per arbetsställe och för respektive användarorganisation kan man inte enkelt hantera detta som uppgift i ansökan om stöd. En lösning är påbörjad och planeras i en kommande senare version.

 

Det går inte att korrigera tidigare godkända projektintäkter

Om det i tidigare utbetalningsbeslut finns godkända projektintäkter kan dessa inte korrigeras i senare utbetalningsbeslut. För att komma runt detta läggs denna korrigering som en utgift i annat kostnadsslag. Möjligen behövs dessutom ett nytt ärendebeslut med mer godkända kostnader.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket