Nyps 2020 version 17

Ny version av Nyps 2020, 23 maj

Ny funktionalitet


Ändra betalningssätt

Tidigare gick det inte att byta betalningssätt under exempelvis beredningen av ett utbetalningsbeslut. Nu kan handläggaren byta stödmottagarens betalningssätt. Detta finns som ett eget menyalternativ under Ekonomi.

Observera att endast rollen Lokal registerförvaltare kan lägga till, ändra eller ta bort betalningssätt på organisationer.


Ange betalningssätt i ansökan om projektmedel

Nu kan stödsökande redan i ansökan om stöd ange hur de vill få sina framtida utbetalningar.

När ansökan inkommit i Nyps 2020 måste lokal registerförvaltare lägga till betalningssättet för sökande organisations arbetsställe.

Observera att denna hantering redan finns i EU-programmen men i projektmedel inkommer betalningssättet som en uppgift i ansökansuppgifterna.

Funktionen kommer endast att gälla i ansökningar som skapas från och med 23 maj.


Skicka in ansökan om stöd utan arbetsställe

I vissa fall förekommer det sökande organisationer som vid tillfället för ansökan saknar arbetsställe. Det handlar ofta om föreningar och företag under bildande. Detta gäller ansökan om projektmedel.


Visa total finansiering i ansökan och handläggning

För att tydligare presentera medfinansiering och stöd visas nu en rad för total finansiering. I projektmedel och de regionala EU-programmen visas totaler per år. I de territoriella programman visas totaler per medsökande.

Observera att total finansiering redan sedan tidigare visas i Min ansökan för EU-programmen.


Koppla samman ärenden

För att underlätta hanteringen av projekt som finansieras av olika beslutsfattare är det nu möjligt att koppla ihop ärenden. Handläggare kan oavsett ärendets status och stödtyp, söka fram andra beslutsfattande organisationers ärenden och koppla samman dessa.

I första hand kommer detta vara till stor nytta i aggregerad nationell uppföljning där uppgifter mellan exempelvis EU-stöd och regionala projektmedel riskerar att dubbelräknas.


Sök med returtangenten

Nu kan användare söka och trycka retur (enter) för att starta sökningen. Dessutom visas vilka sökalternativ som används i aktuell sökning.


Publicera rapporter till Projektbanken

Samtliga beviljade ärenden inom projektmedel och EU-stöden publiceras automatiskt i Projektbanken. I Nyps 2020 går det nu att välja ett eller flera dokument i ärendet som ska visas i Projektbanken.

Tänk på att:

  • ni kommer att behöva uppdatera pågående ärenden. Detta behöver ni göra för att eventuella ansökningar om utbetalning ska gå att skicka in. Uppdatera ärendet gör ni genom att öppna det och klicka på knappen Uppdatera ärendet
  • publiceringen av dokumenten i Projektbanken kommer ske senare under året.

Ändringar


EU-medel - Ändrad stödkonfiguration för insatskategorier

Sedan starten av denna ERUF-period har vissa värden inom insatskategorier varit felaktiga. Öppna ärenden som har felaktiga värden kommer att behöva uppdateras med en ny stödkonfiguration, vilket innebär att de gamla värdena för insatskategori rensas och nya värden måste sättas. Det krävs inte något nytt ärendebeslut för att sätta nya värden.

Observera att de ärenden som har en påbörjad ansökan om utbetalning måste uppdateras av handläggare innan ansökan kan skickas in.


Inget krav på medfinansiering i projektmedel

Nu går det att ansöka om stöd i Min ansökan utan att ange någon medfinansiering. Det går även att fatta ärendebeslut utan medfinansiering.

Det kan till exempel handla om förstudier eller liknande där ni beviljar 100% stöd.


Begränsning filformat

Tidigare gick det att lägga in alla typer av filer i både handläggningen och i ansökan om stöd för projektmedel, vilket allvarligt hindrar framtida arkivering.

Nu tillåts följande format: pdf, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, odt, ods, odp, odg rtf, tif, tiff, svg, jpg, jpeg, png


Ny inmatning av hållbarhetsaspekter i projektmedel

Nu kan man inte längre välja alternativ som motsäger varandra.

Exempelvis: "...finns med i genomförandet" samtidigt som "...saknas i genomförande"


Klumpsumma i EU-stöd och projektmedel

Klumpsumma för förstudier finns redan i flera territoriella EU-program och förväntas komma även i alla EU-program från och med i augusti 2019. Eftersom EU-projekt kan medfinansieras med nationella 1:1-medel finns klumpsumma som kostnadsslag även för Projektmedel.

Mer information om Klumpsumma kommer under sommaren:

Tillväxtverkets Handbok för EU-projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättningar


Ta bort ansökan i Min ansökan

Nu kan man omedelbart ta bort en skapad ansökan om projektmedel. Detta gäller innan ansökan är sparad. Tidigare uppmanades användaren att först spara ansökan innan den kunde tas bort.


Problem att ta bort samverkanspartner i ansökan om projektmedel

Då en eller flera samverkanspartners lagts till och kontaktpersoner kopplats till dessa kunde fel uppstå om användaren tog bort en samverkanspartner.

 

Redigera datum i utgifter i ansökan om utbetalning

Då användaren importerat en csv-fil med verifikat i Min ansökan och datumformatet inte var i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD kunde detta leda till att datumfälten senare inte gick att korrigera manuellt. Nu går det att importera filer med datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD och ÅÅÅÅMMDD.

 

Checklistor

Följande är åtgärdat:

  • Checklistan uppdaterades inte alltid efter en klarmarkering.
  • Inte alltid möjligt att lägga till uppföljningspunkter.


Uppdaterad klassificeringskod för Region Blekinge

Region Blekinges klassificeringskoden för diarieföring är nu ändrad till 3.5.4.1


Validering av förskott i samband med ärendebeslut

Tidigare validerades inte ett eventuellt förskottsbelopp i samband med att ärendet ska skickas till beslut vilket medförde att beslutet om förskott inte kunde fattas. Nu kontrolleras att ett förskottsbelopp finns.

Kvarstående brister och problemområden


Min ansökan och Internet Explorer

Den del av Min ansökan som hanterar ansökan om stöd för projektmedel, fungerar inte i Internet Explorer. Problemet drabbar omkring 20% av användarna i Min ansökan men merparten har möjlighet att välja en annan webbläsare.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket