Nyps 2.13

Ny version av Nyps, torsdag 23 januari 2014.

Sammanfattning

Rapporter

Rättningar och förbättringar av tio rapporter enligt önskemål:

 • Aktörsrapport
 • Allmänna beslutsuppgifter
 • Ansökan
 • Ekonomiska uppgifter
 • Ekonomiska uppgifter ERUF per bå
 • Euroomräkning
 • Inneliggande rekvisitioner
 • Nedskrivningar
 • Nedskrivningsplan
 • Transaktioner, Agresso

Kontrolluppgifter

Rättning av funktion för elektronisk redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Obligatoriska uppgifter i Kontrollera ansökan är ändrade till att vara valfria

14 stycken uppgifter hos företagsstöden är ändrade till att vara valfria i Kontrollera ansökan.

Rapporter


Rättning av felaktiviteter


Allmänna beslutsuppgifter

Värdet för Ärendeansvarig hämtades felaktigt från attributet Hanteras av. Felet är nu åtgärdat.

Referens: FNY-465

Ansökan

Sökt belopp visade inget värde för transportbidragsärenden. Felet är nu åtgärdat.

Summan för ansökta kostnader för projektmedel var fel då rapporten felaktigt hämtade första årets ansökta kostnader från motsvarande års godkända kostnader. Felet är nu åtgärdat.

Referens: FNY-1226, FNY-1231

Ekonomiska uppgifter

Värden för attributen, Diarienummer och Organisationsnummer visades inte för alla ärenden. Felet gällde främst vid återföring och nedskrivning och är nu åtgärdat.

Kolumnen, Godk kostnader, inkluderade inte offentliga och privata direktfinansierade kostnader för projektmedel. Felet är nu åtgärdat.

Kolumnen, Godk kostn utbet, inkluderade inte privata direktfinansierade kostnader för Interreg-programmen. Felet är nu åtgärdat.

Kolumnen Utbetalningsperiod (ÅÅÅÅMM) innehöll inget värde på utbetalningar där något betalats ut, endast för ”noll” utbetalningar. Felet är nu åtgärdat.

Verifikationsnumret visades inte för alla utbetalningar då man använde filtret för utbetalningseffektueringsdatum. Felet är nu rättat.

Attributet, Återstår att utbetala, visade fel belopp. Beloppet visade vad som återstår att utbetala innan aktuell utbetalning. Nu är det rättat så att attributet istället visar vad som återstår att utbetala efter aktuell utbetalning.

Referens: FNY-234, FNY-310, FNY-630, FNY-1237

Ekonomiska uppgifter ERUF per bå

Värden för attributen, Diarienummer och Organisationsnummer visades inte för alla ärenden. Felet gällde främst vid återföring och nedskrivning och är nu åtgärdat.

Referens: FNY-234

Euroomräkning

Rapporten hämtade felaktigt värden från föreslaget ej ännu beslutat ändringsbeslut istället för det senaste beslutade ärendebeslutet. Felet är nu åtgärdat.

Referens: FNY-1238

Nedskrivningsplan

Ett okänt fel inträffade då ärenden saknade återföringsdatum i planen för återföring. Rapporten kunde inte hantera det men felet är nu åtgärdat.

Referens: FNY-1124

Transaktioner, Agresso

Ett okänt fel inträffade när rapporten innehöll ärenden som saknade ärendebeslutsdatum. Rapporten kunde inte hantera det men felet är nu åtgärdat.

Referens: FNY-1123

Ändringar – förbättringar och ny funktionalitet


Aktörsrapport

Nya tillgängliga attribut:

 • Regionala prioriteringar (gäller FUB, RIS och SÅDD)
 • Ärendeansvarig (gäller alla stöd)
 • Ärendehanterare/Hanteras av (gäller alla stöd)

Referens: FNY-463

Allmänna beslutsuppgifter

Det har inte gått summera nedanstående uppgifter i Excel pga. att beloppen inte har hanterats som tal. Felet är nu åtgärdat. Beloppen är nu formaterade med två decimaler.

 • Beräknad ökning ÅAT
 • Beräknad ökning ÅAK
 • Startvärde syssels ÅAT
 • Startvärde syssels ÅAK
 • SYS: Beviljad sysselsättningsökning (ÅA)
 • SYS: Sysselsättningsnivå efter rekrytering (ÅA)
 • SYS: Ursprunglig beviljad sysselsättningsökning (ÅA) i Excel.
 • Ärendebeslut 1-3

Nya tillgängliga attribut:

 • Beslutsfattare för senaste ärendebeslut (gäller alla stöd)
 • Beslutsmotivering (gäller ERUF, FUB, KS, PROJ, RIS, SYS och SÅDD)
 • Datum för partnerskapsmöte (gäller ERUF/Mål 2)
 • Motivering/prioritering partnerskap (gäller ERUF/Mål 2)
 • Jämställdhetsplan (gäller FUB, RIS och SYS)
 • Kategori 5 – Region (gäller ERUF)
 • Målgrupp (gäller ERUF/Mål 2 och PROJ)
 • Kommande utbetalningsdatum 1-10 (ERUF)
 • Lägesrapporteringsdatum 1-10 (PROJ och SÅDD)
 • Pressmeddelande (gäller ERUF, FUB, PROJ, RIS, SYS och SÅDD)
 • Projektbeskrivning, Syfte och Mål (gäller ERUF/Mål 2, PROJ och SÅDD)
 • Resultat efter projekttiden (gäller ERUF, FUB, PROJ, RIS och SYS och SÅDD)
 • Beslutsdatum, slututbetalning (ERUF, FUB, KS, PROJ, RIS, SYS och SÅDD)
 • Sökta kostnader (gäller ERUF, FUB, KS, PROJ, RIS och SÅDD)
 • Företagsledarens kön (gäller FUB, KS, RIS, SYS och SÅDD)
 • Ärendehanterare/Hanteras av (gäller alla stöd)

Nytt valfritt filter

 • Ankomstdatum fr.o.m – Ankomstdatum t.o.m

Referens: FNY-164, FNY-187, FNY-465, FNY-632

Ansökan

Nya tillgängliga attribut:

 • Status

·         Transportperiod och Transportår (attribut för transportbidraget)

Referens: FNY-1226

Ekonomiska uppgifter

Ändring av namn på attribut:

 • Utbetalningsperiod byter namn till Agressoperiod

Nya tillgängliga attribut:

 • Andel stöd avs 10&%-omr
 • Godkända kostn utbet exkl. privat direktfinansiering (gäller ERUF)
 • Kostnadsperiod fr.o.m (gäller ERUF, PROJ och SÅDD)
 • Kostnadsperiod t.o.m (gäller ERUF, PROJ och SÅDD)
 • Projektledare (namn)
 • Projektledare utdelningsadress
 • Projektledare postnummer
 • Projektledare postort
 • Projektledare mailadress
 • Stöd som avser 10%-omr
 • Stöd som avser 20%-omr
 • Verifikationsdatum
 • Underkända kostn denna utbet
 • Underkända kostnader tidigare utbet
 • Beskrivning av underkända kostn
 • Återstod att utbetala (innan aktuell utbetalning)

Referens: FNY-310, FNY-1237

Inneliggande rekvisitioner

Nya tillgängliga attribut:

 • Projektnamn
 • Sökt belopp (ärendebeslut)
 • Ärendeansvarig
 • Ärendehanterare

Referens: FNY-658

Nedskrivningar

Nya tillgängliga attribut:

 • Ärendeansvarig

Referens: FNY-390

Nypsklienten


Rättning av felaktigheter


Redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Skatteverkets tjänst som tar emot filer om kontrolluppgiftsredovisning indikerar på fel och tar inte emot filen, INFO.KU om den innehåller uppgifter som inte har något inmatat värde.

Felet är nu rättat och uppgifter om avsändaren som ej är obligatoriska och som användaren inte väljer att fylla i utelämnas nu i filen.

Referens: FNY-1222

Ändringar – förbättringar och ny funktionalitet


Obligatoriska uppgifter i Kontrollera ansökan är ändrade till frivilliga

Då många av uppgifterna i Kontrollera ansökan var obligatoriska krånglade det till det för den som registrerar ärendet och det stoppar upp flödet. Flera av dessa uppgifter finns inte i ansökan och den som registrerar vet inte vad som ska matas in. Uppgifterna är nu ändrade att vara frivilliga och det blir beredarens jobb att fylla i dem i status Bered ärendebeslut.

 • Investeringsort/Rekryteringsort i grupperingen Allmänna uppgifter
  Gäller RIS, alla FUB, båda SÅDD och SYS.
 • Kollektivavtal i grupperingen Allmänna uppgifter.
  Gäller RIS, alla FUB och SYS.
 • Momsplikt i grupperingen Allmänna uppgifter.
  Gäller RIS och alla FUB.
 • F-skattsedel i grupperingen Allmänna uppgifter.
  Gäller RIS, alla FUB och SYS.
 • Produktsortiment i grupperingen Allmänna uppgifter.
  Gäller RIS, alla FUB och SYS.
 • Söks dispens från könskvoteringsvillkoret i grupperingen Personalplan övrigt.
  Gäller RIS och alla FUB.
 • Om ja, motivering i grupperingen Personalplan övrigt.
  Gäller RIS och alla FUB.
 • Söks dispens från könskvoteringsvillkoret i grupperingen Sysselsättningsuppgifter.
  Gäller endast SYS ansökan om utbetalning
 • Övriga statliga stöd i samband med investeringen/sysselsättningsökningen i grupperingen Övriga stöd.
  Gäller RIS, alla FUB och SYS.
 • De anställdas organisationer i grupperingen Ägaruppgifter.
  Gäller alla KS utom Hemsändningsbidraget.
 • Senaste bokslut (år) i grupperingen Allmänna uppgifter.
  Gäller endast SYS
 • Insatser från AF och LAN i grupperingen Övriga stöd.
  Gäller endast SYS
 • Beskrivning i grupperingen Investering.
  Gäller KS/Investeringsbidrag och KS/Landsbygdslån
 • Innevarande år i grupperingen Ekonomiska uppgifter.
  Gäller KS/Investeringsbidrag och KS/Landsbygdslån. Attributet finns även på KS/Servicebidrag men där är det redan valfritt.

I en senare version ska uppgifterna, Söks dispens av könskvoteringsvillkoret och Om ja, motivering samt Beskrivning och Innevarande år helt tas bort från systemet då de inte längre är aktuella eller att det redan finns en likande uppgift för samma information.

Referens: FNY-1225

Ladda ner versionsinformationen

Ladda ner versionsinformationen för Nyps 2.13PDF

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket