Nyps 2.14

Ny version av Nyps, torsdag 20 november 2014.

Sammanfattning

Version 2.14 innehåller rättningar och anpassningar i flera av systemets delar:

  • Integration mot ekonomisystem
  • Webbansökan
  • Handläggningsklient
  • Administrativ klient

Det enskilt största jobbet har varit att anpassa integrationen mot Agresso så att Nyps stödjer de
båda betalmetoderna, Nordea Plusgiro och Bankgirocentralen, på ett korrekt sätt. Anpassningen
har bland annat varit en förutsättning för att Tillväxtverket ska kunna byta bank till Danske bank.

En annan viktig del i releasen har varit jobbet med att kunna stödja Tillväxtverkets nya sätta att
följa upp miljö- och mångfald.

Ladda ner det fullständiga releasemeddelandet för Nyps 2.14 för mer detaljerad information.PDF


Nytt i Webbansökan (Nypsweb2)

Uppdaterad inloggnings- och signeringssida

​Informationen på inloggninssidan är uppdaterad i syfte att bli tydligare. Det finns nu även en länk till SCB's söktjänst av arbetsställen.

Ändrad kommundialog

Kommundialogen är ändrad så att den inte tar med kommunen ”Saknas” då användaren väljer
"LÄGG TILL ALLA KOMMUNER".

 

Nytt i Nyps handläggningsklient

Rättad kontrolluppgiftsredovisning

Ärenden av typen KS/Landsbygdslån och SÅDD/Såddlån tas inte längre med eftersom det är återbetalningsskyldiga ”stöd”.

Förbättrad loggning av förändringar i aktörsregistret

Nu logggas även ändringar i betaladresserna.

Förbättrade konfigurationsmöjligheter av horisontella mål

Nya utökade krav på uppföljning gör att beredningshandläggaren ska kunna göra en
metod- och syftesklassning av stödärendet vad gäller miljö- och mångfald.

Därför har alla fyra stödformer inom förordningen för kommersiell service nu fått tillgång till
fliken Indikatorer och däri horisontella mål. Detta så att även Nyps-organisationer som använder
stöden inom kommersiell service ska kunna göra samma uppföljning om de vill.

De horisontella målen går nu att konfigurera för samtliga ansökanstyper förutom Transportbidraget.

Observera att Indikator-fliken endast innehåller horisontella mål för stöden inom kommersiell service. De vanliga värde-, könsuppdelade- och projektindikatorerna visas inte.

Förbättrade sökmöjligheter av ärenden som innehåller webbansökningar

Till höger om Projektid har en bockruta som heter ”Webbansökan” lagts till.

Nu går det söka efter ärenden vars ansökan om stöd (AOS) har lämnats in via webbansökan (Nypsweb2 eller Min ansökan). Filtreringen inkluderar även ärenden med minst en
ansökan om utbetalning (AOU) som har lämnats in via webben.

Förbättrad ärendeutskrift

Nu fungerar summeringen i kostnads- och finansiaringsbudgetarna då man väljer att skriva ut berednings- och/eller utbetalnignsuppgifter från alla tidigare beslut. Tidigare accumulerades summorna upp från de tidigare besluten vilket nu är avhjälpt med en ny summeringsmetod i mallhanterarens tagg, @@FUNCTION.

 

Nytt i Nyps Administration

Förbättrade konfigurationsmöjligheter av horisontella mål

För att på ett bättre sätt kunna stödja nya krav på klassning av mångfald och miljö går det numera konfigurera vilka horisontella mål som ska gälla per organisation. Tidigare gick detta endast göra per stödtyp vilket gjorde att alla beredande organisationer fick samsas om samma horisontella mål.

 

Nytt i integration mot ekonomisystem

​Förbättring av ekonomiintegration

Hanteringen av Agressos betalmetod samt logiken för hur bank- och plusgiro, bankkontonummer och BIC/IBAN skickas över till Agresso är förändrad. Även vad som skrivs till ShortName är ändrat.

 

Övrigt

​Städning av valda län och kommuner

Kommunkoder som motsvarar kommunen "Saknas" har ibland använts tillsammans med andra kommunkoder för verkliga kommuner. Alla ärenden som har koden 0000 eller 9900 tillsammans med någon övrig kod har därför rättas. På dessa ärenden har koderna 0000 och 9900 tagits bort. De ärenden som endast har kod 0000 eller 9900 har dock inte ändrats.

Samma sak gäller för länskoderna 00 och 99.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket