Nyps 2.23

Ny version av Nyps, torsdag 16 november 2017.

Ny funktionalitet


Möjlighet att skriva pressmeddelande/sammanfattning i fler stödtyper

Textrutan "Pressmeddelande/Sammanfattning" finns nu i alla ärendetyper inkl. FUB/Mikrostöd, FUB/Konsultcheck och KS/Servicebidrag. Nu går det på ett enkelt sätt ta ut en kortfattad sammanfattning från alla ärenden oavsett under vilken ärendetyp de handläggs under. Använd rapporten Allmänna beslutsuppgifter och lägg till kolumnen "Pressmeddelande".

Observera att hemsändnings- och transportbidraget inte har denna textruta.

 

Nya obligatoriska centrala punkter i checklistan för ärendebeslut

I samband med releasen lägger Tillväxtverket in två punkter för påminnesle om intyg i beredningschecklistan för företagsstöden. Den ena punkten gäller de minimis/försumbart stöd och den andra omlokalisering av verksamhet specifikt för regionalt investeringsstöd.

Ändringar


Förändringar i frågeställningarna om annan offentlig finansiering

Budgetlagen ställer krav på att hög effektivitet ska eftersträvas och att god hushållning ska iakttas vid hantering av statliga medel. EU:s regler om statsstöd är också styrande. Därför är det obligatorisk att den sökande intygar om den har ansökt, planerar att ansöka eller har beviljats annat offentligt stöd från stat, landsting eller kommun för investeringen, konsult-insatsen, projektet etc. Om så är fallet ska den sökande beskriva stödet.

Formuleringen av frågan har hittills skiljt sig mellan stödtyperna. Från och med är fråganlikadan i alla relevanta stödtyper:

  • Har Ni ansökt eller planerar ni att ansöka annat offentligt stöd för investeringen/projektet?
  • Om ja, ange finansiär och belopp.

Frågan om de minimis/försumbart stöd har tagits bort i Min ansökan och i berednings-formulären då den endast är relevant i de fallen ärendebeslut sker enligt §13 SFS 2015:210. En ny checklisterad påminner istället handläggaren att ta in särskilt intyg om de minimis i de lägen det är aktuellt.

Teknisk anpassning till Skatteverkets ändringar för kontrolluppgiftsredovisning

Pga ändringar i lagstiftningen bl.a avseende redovisning av TIN (Tax Identification Number) har Skatteverket uppdaterat regelverket för 2017 års kontrolluppgiftsredovisning. Nyps funktion "KURED" är nu anpassad för XML schemaversion 3.1.
 

Övriga mindre ändringar

  • Borttag av möjlighet att skicka ävendet vidare till beslut om igångsättningstillstånd.
  • Ny plats för den webbpublicerade manualen.
  • Komplettering av användarid med för- och efternamn på historiska systemloggar.
  • Organisationsbyte på projekmedelsfinansieringen hos Region Norrbotten och Landstinget Västernorrland på flyttade ärenden i samband med regionbildningen 1/1 2017.

Rättningar


Inga datum för projektstart/avslut för Konsult- och Affärsutvecklingscheckar i rapporten Allmänna beslutsuppgifter

Rättning av ett fel som gjorde att inga datum visades i kolumnerna "Datum för projektstart" och "Datum för projektavslut" i rapporten Allmänna beslutsuppgifter för de stöd som hanteras under ärendetypen FUB/ Konsultcheck.

 

Läs mer i leveransdokumentationenPDF.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket