Nyps 2.24

Ny version av Nyps, torsdag 24 maj 2018.

Ändringar/förbättringar


E-postadress som obligatorisk uppgift i kontakte
n

För att kunna informera individen om deras personuppgifter är e-postadress nu en obligatorisk kontaktuppgift. I samband med detta har e-postadressen i vissa fall flyttats upp då den blivit obligatorisk.

Begränsad åtkomst till kontaktuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) föreskriver att endast de som har användning av uppgifterna i sitt arbete ska ha tillgång till dem. Därför har visning av personuppgifter i vyn Visa ärende begränsats till att endast visas för de som tillhör ärendets organisation.

Kontakter
Fliken Kontakter i vyn Visa ärende visas från och med denna version endast för de som tillhör samma organisation som ärendet.

Utskriftsfunktionen har begränsats så att det inte längre går skriva ut ärendets kontakter.

Företagets ägaruppgifter
Uppgifterna om företagets ägaruppgifter med namn och personnummer som finns i Servicebidrag och Landsbygdslån inom Kommersiell service, visas nu endast för de som tillhör samma organisation som ärendet.

Deltagande företag - ej stöd
Uppgiften om vilka deltagande företag som medverkar i samverkansprojekt utan att få ekonomiskt stöd, innehåller namn och organisationsnummer. I de fall det gäller enskilda firmor betraktas uppgiften som en personuppgift. Därför visas uppgiften numera endast för de som tillhör samma organisation som ärendet.


Ny central dokumentmall för ändringsbeslut för PROJ

En ny mall för ändringsbeslut finns nu bland övriga beslutsmallar för projektmedel.


Nya centrala dokumentmallar för beslut om företagsstöd som inte medfinansieras av EU’s strukturfonder

Sex nya centrala beslutsmallar har skapats för företagsstöd utan EU-medfinansiering. Tre mallar vardera för ärenden som hanteras i huvudstödtyperna FUB och SÅDD.

EU-logotypen och texten om medfinansiering har tagits bort.


Förbättring av utbetalning till utländska icke nordiska mottagare

Landskod
Nyps har hittills endast kunnat hantera utbetalningar till Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Detta har inneburit problem inom stödet Demo miljö där mottagarna finns i länder som t ex Kenya, Ghana, Kambodja, Serbien.

Från och med denna version finns landskoder till många fler länder.

BIC/SWIFT och IBAN
Sedan 2016 har det varit fel i filerna till agresso vid utlandsbetalningar. Nu skrivs IBAN och SWIFT till rätt ställen i Agressos leverantörsfil.


Begränsningar i tre befintliga rapporter samt tre nya

Dataskyddsförordningen föreskriver att vi måste se till att inga utomstående kommer åt våra personuppgifter. Bara de som har användning av uppgifterna i sitt arbete ska ha tillgång till dem. Detta betyder att de tre rapporter som innehåller kontaktuppgifter har begränsats så att de endast visar ärenden som tillhör samma organisation som användarens.

Berörda rapporter är: Allmänna beslutsuppgifter, Allmänna beslutsuppgifter ERUF per bå och Ekonomiska uppgifter.

Tre nya rapporter har skapats motsvarande de tre ovanstående, dock utan kontaktuppgifterna. Dessa fungerar som vanligt, dvs. att det går välja fler organisationer än sin egen. De nya kopiorna har samma namn som den ursprungliga fast med tillägget (exkl. pers.uppgifter).

Användarnas sparade rapportmallar har uppdaterats så de inte längre innehåller några organisationer andra än användarens egen.

Borttag av gamla rapporter som inte används

Skuldrapporten har tagits bort. För framtagning av underlag till bemyndiganderapportering hänvisas istället till underlagen som läggs ut på NypsCentralens hemsida under fliken statistik.

Rapporten Kontrolluppgifter har tagits bort. Den användes tidigare som underlag för redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket. Underlaget för kontrolluppgifter hämtas istället sedan länge från arbetsytan Nyps Ekonomi.

Rättningar


Rättat fel kopplat till horisontella målens beskrivningsfält

Texten i horisontella målets beskrivningsfält på ansökningar som skickats in till Nyps via Min ansökan har felaktigt kapats av vid 256 tecken.Övrig text har inte beredaren kunnat se.

Radbrytning i verifikattexten stoppade körning av utbetalning till Bankgirot

Utbetalningar fastnade hos Statens servicecenter om det fanns en radbrytning i verifikattexten. I samband med att Nyps skapar transaktionsfilen rensas nu verifikattexten från radbrytningar.

Läs mer i leveransdokumentationenPDF.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket