Nyps användarmöte 23-24 oktober

En ny programperiod för inom EU stundar med nytt Nyps. Det rör på sig inom företagsstöden, snabbare statistik för plattor och elektronisk ansökan för projektmedel är här. Årets användarmöte lockade drygt 60 deltagare.

Generaldirektören gillar fakta

Årets användarmöte gästades av Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf som föklarade varför hon tycker siffror och statistik är viktigt. Man kan inte få för mycket fakta och detta grundläggs i Nyps. Fakta ska användas som underlag till beslut och i strategiska val.

Gunilla uppmuntrar till att träffas och prata om de olika programmen och insatserna som är gemensamma hos de regionala aktörerna. Det regionala samarbetet är viktigt i ett stort land med en liten folkmängd.

Gunilla kommer närmast från finansdepartementet där hon varit avdelningschef.


Nyps är ett ärendehanteringssystem

Systemägaren Mattias Åsander berättade om vad Nyps egentligen är och hur det borde fungera. Det Nyps vi nu har kan inte hantera de förändringar som sker runt om kring oss. Nyps ska vara ett ärendehanteringssystem och inget annat. De övriga bitarna så som ansökan, diarieföring, ekonomi och utdata ska enbart kommunicera med Nyps.

Ansvarig förvaltare, Ulrica Morelid informerade om status och prioriteringar i förvaltningen. Vi ska få mesta möjliga nytta av befintliga Nyps; -Mer utdata, -Utbildningar och support samt -Driftstabilitet. NypsCentralens på plats-besök är ett exempel på hur vi arbetar med begreppet nytta. Förvaltningen följer naturligtvis det som sker i vår omvärld med till exempel nya regioner, översyn av förordningar och e-deligationens initiativ. Information från NypsCentralen får du enklast genom nyhetsbrevet.

Prenumerera på nyhetsbrev från NypsCentralen

Ladda ner Systemägarens presentationPDF

Ladda ner Systemförvaltarens presentationPDF


Tematisk koncentration inom EU

Nästa år går vi in i en europeisk programperiod, 2014-2020. Kajsa Mattsson, Tillväxtverket redogjorde för vad som händer och vad vi gissningsvis kan förvänta oss inom de regionala strukturfonsprogrammen i nästa programperiod.

Programmen har nu skrivits och bereds inom regeringskansliet. I början av 2014 ska programmen lämnas till europeiska kommissionen och förhoppningsvis godkänns regelverket och programmen under första halvan av 2014. De första ansökningsomgångarna kommer då att vara möjliga under andra halvan av 2014.

I och med nästa programperiod ska förvaltande myndighet öka fokus på resultat, kommunikation och bedrägeribekämpning. Det ska också genomföras en rad förenklingar för stödmottagare exempelvis genom elektronisk utbyte av information. Tillväxtverket arbetar med en ny webbplats för strukturfonder där bland annat en projekhandbok ska finnas.

Ladda ner Kajsa Mattssons presentationPDF


Var står vi? Hur gör vi? Vad är nytt?

Göran Olsson, projektledare för Nyps 2020 berättade om varför vi genomför ett förnyelseprojekt för Nyps och hur man tänker att angripa de så kallade stuprören som råder i nuvarande lösning. Projektet ska säkerställa till en början säkerställa systemstöd för ERUF i kommande programperiod. Det ska vara juridiskt säkrat, användarvänligt, enklare och billigare att förvalta. Nya Nyps ska ha en teknisk livslängd till minst 2024 och alla befintliga stödtyper ska överföras senast 2016.

Nyps 2020 är inte ett ERUF-projekt. ERUF är en katalysator och en första etapp. I den första leveransen, 1 februari ska det vara möjligt att skicka in en elektronisk ansökan om stöd för programmen inom ERUF. Det ska gå att se ärendet och dess information samt göra utskrifter i Nyps 2020.

Ladda ner presentationen för Nyps 2020PDF

Min ansökan har sedan förra användarmötet tagit ett rejält omtag och mycket tid har lagts på att åtgärda tekniska fel. Nu är det möjligt att lägga till, ta bort och ändra i ansökningar utan att stänga ner systemet.

Produktägaren Daniel Madsén, Tillväxtverket, presenterade möjligheten för alla nypsorganisationer att börja använda Min ansökan för Projektmedel. Det är en hel del förberedelser som krävs hos de organisationer som vill börja använda tjänsten. Först måste formulär(et/en) definieras och till vilken detaljerad stödtyp de ska inkomma till i Nyps. Därefter bör länkningar till MIn ansökan i anslutning till egna webbplatser med adekvat information och stöd. En speciel utbildning för handläggare är planerad till 21 januari 2014. Denna utbildning är viktig för att förstå hur elektroniska ansökningar ska hanteras i Nyps.

Ladda ner presentationen för Min ansökan, onsdagPDF

Ladda ner presentationen för Min ansökan, torsdagPDF

Åsa Adamsson, produktägare för Nyps analys visade Projektbankens nya utseende och gick igenom en helt ny tjänst som heter Nypsbarometern. Nypsbarometern är ett komplement till Nyps och Diver och är ett projekt inom Nyps analys som syftar till att anpassa statistik till webb och pekplattor. Målet är att användare kan följa den dagliga verksamheten på ett enkelt och snabbt sätt. I Nypsbarometern kan man bland annat se ansökningar i olika status, handläggningstider och transaktioner. Det går att jämföra med föregående års perioder och se trender i både ärendemängd och belopp.

De nypsorganisationer som är intresserade av att ansluta sig till projekbanken bestäler detta genom servicesidan. Det går att välja ut detaljerade stödtyper inom Projekmedel som ska visas i Projekbanken. Kvalitetssäkring av data genomförs tillsammans med NypsCentralen.

Är du intresserad av att testa Nypsbarometern? Skicka anmälan via servicesidan.

Ladda ner presentationen för Nyps analys, onsdagPDF

Ladda ner presentationen för Nyps analys, torsdagPDF


Nyps 2020

Under onsdag eftermiddag hölls en workshop inom projektet Nyps 2020. Alla deltagare fick möjlighet att titta på prototypen av den nya klienten för handläggning och se hur kravarbetet fungerar.

Pontus Värmhed, Tillväxtverket repeterade de frågeställningar som togs upp vid föregående års användarmöte. Bland annat berättade Pontus om fördelarna med att använda Nyps som diarium på grund av att slippa dubbellagring. Som en del i kravställning till Nyps 2020 ska varje nypsorganisation ha egna nummerserier och konfiguration för klassificeringsstruktur. Ett annat krav handlar om att det ska gå att söka på handlingar oberoende av ärende.

När det gäller e-arkivering kommer Tillväxtverket att skapa en så kallad mellanlagring av ärendedata i väntan på leverans till Riksarkivet. Detta kommer att drivas som ett eget projekt inom Tillväxtverket och det återstår att se hur varje nypsorganisation kan leverera genom denna lösning.

Under 2014 kommer det bli aktuellt med testning av olika funktioner, stödformer och processer i ärendehanteringen. Daniel Berggen som arbetar som testledare i projektet berättade om hur gången är i utvecklingsprocessen och hur användare ska involveras i de olika stegen.

Inga Lagerquist, kravanalytikter i projektet beskrev hur önskemålslistan ser ut och exempel på var de härstammar. NypsCentralen har genom åren samlat in en stor mängd önskemål på funktionalitet, dels genom supporten och dels i dialogen med nypsorganisationerna, exempelvis via användarmöten. Svårigheten i analysarbetet är att rensa bland önskemålen. Många önskemål är för tunna eller för oprecisa och det kan vara svårt att matcha dessa till en funktion eller process i systemet.

En magisk formel för att beskriva ett krav:

  • Som <er roll i organisationen>
  • vill jag <vad är målet>
  • för att <motivering>

Ett stor område i projeketet är användbarhet. Johan Mattson, interaktionsdesigner visade hur modern design kan förenkla inlärningsproceser och hur systemet ska kunna fungera för de som arbetar dagligen i Nyps men också för sällananvändare.

Ladda ner presentationsmaterialet från eftermiddagens workshopPDF


Ny period nya förutsättningar inom företagsstöden

Göran Lättman, enhetschef för företagsstöd på Tillväxtverket, presenterade vad som är på gång inom området.

En översyn av förordningarna är redan igång och synpunkter har samlats in från regionerna för detta arbete. Det som diskuterats är antalet stödformer, hållbarhetskriterier, konkurrensaspekter, regelförenkling, SME-definitionen och SÅDD-finansieringen.

En nyhet är det nionde nationella programmet inom ERUF, som kommer att vila på tre ben: Forskning och utveckling samt innovation, små och medelstora företags konkurrenskraft samt omställning till en koldioxidsnål ekonomi. Delar av programmet kommer att utgöras av en fond-i-fondlösning för riskkapital och de myndigheter som kommer att bli inblandade är Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

Ladda ner presentationen för företagsstödenPDFInnehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket