Projektmedel i Nyps 2020 - Så ska stödbelopp hanteras

En viktig del i utveckingen av Projektmedel i Nyps 2020 är stödberäkningar och utbetalningsflödet. Nu finns ett beslutat förslag till lösning som tar hänsyn till verksamhetens krav och önskemål.

Förslaget presenterades på användarmötet 23-24 maj och korrigerades under pågående möte. Därefter togs förslaget upp i styrgruppen 31 maj samt i Tillväxtverkets förvaltningsledning 12 juni.

 

För ansökan om stöd samt ärendebeslut gäller:

 • Kostnader i annat än pengar måste alltid ha motsvarande medfinansiering i annat än pengar.
 • Stödbeloppet i ärendebeslut är Totala kostnader minus Total medfinansiering.
 • De vanligaste stödandelarna i procent visas i ärendebeslut (av totala kostnader, av faktiska kostnader, av total finansiering, av total offentlig finansiering).

 

För ansökan om utbetalning och utbetalningsbeslut gäller:

 • Alla kontroller och stödberäkningar sker utifrån ackumulerade belopp.
 • Inrapporterad kontant medfinansiering påverkar inte belopp att betala ut.
  Det är alltså inte ett krav att medfinansiering ska redovisas i ansökan om utbetalning.
 • Kostnader i annat än pengar måste ha motsvarande medfinansiering i annat än pengar.
 • Belopp att betala ut går att sätta fritt men får inte överskrida:
  • inrapporterade godkända totala kostnader
  • beviljat stöd i ärendebeslut minus tidigare utbetalt inkl. förskott
Beredening av ansökan om utbetalning för Projektmedel i Nyps 2020

För förskott gäller:

 • Hanteras som ett separat beslut
 • Inga systemkontroller på maxbelopp förutom att det inte går att utbetala mer än kvarvarande stödbelopp i ärendet.
 • Avräknas i beredning i senare utbetalningsbeslut mot belopp att utbetala.

 

För återkrav gäller:

 • Hanteras i en egen typ av beslut.
 • Återkrav leder till att stödandel av totala kostnader för respektive utbetalningsbeslut och utgift återförs (ej till ärendet).
  Det går dock att anpassa enskilda återkravsbelopp.
 • Om återkrävt belopp ska tillföras ärendet måste ett ändringsbeslut med höjt stödbelopp fattas.

 

För avsluta ärende gäller:

 • Avslutat ärende får maximalt ha ett totalt utbetalt stöd upp till stödandel i ärendebeslutet av godkända ackumulerade kostnader.
 • Utbetalt förskott ska vara avräknat innan ärendet kan avslutas.

 

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta Daniel Madsén, produktägare Nyps 2020, daniel.madsen@tillvaxtverket.se.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket