Dina uppgifter

Här kan du se grundfrågorna som handlar om dina uppgifter i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Ange organisationsnumret för det företag som söker stöd. Om det är en enskild firma anger du personnummer.

Informationstext

Stöd kan ges till företag med arbetsställe (CFAR-nummer) eller för nyetablering i den kommun där erbjudandet om stöd finns. Ett organisationsnummer kan ha flera arbetsställen. Därför är det viktigt att veta på vilket arbetsställe som investeringen kommer ske. Det innebär att det inte alltid är huvudkontorets arbetsställe som ska anges.

Observera att du kan skicka in ansökan även om företaget saknar arbetsställe, men tänk på att arbetetstället behövs i de flesta fall för att ärendet ska godkännas.
Du kan lägga till eller ändra ett arbetsställe för din verksamhet på verksamt.se.
Notera att det endast är företag med F-skatt, moms- eller arbetsgivarregistrering hos Skatteverket som kan ha ett arbetsställe.

CFAR-nummer är ett arbetsställets åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s företagsregister. Se SCB:s hemsida för mer information om CFAR.

Ange de fem största ägarna och deras ägarandel i procent. Om ägare är juridisk person (företag) måste även organisationsnummer anges. Fysisk person som äger 50 procent eller mer ska även ange personnummer.

Informationstext

Vi måste ta hänsyn till EU:s definition av storlek på företag när vi ska handlägga er ansökan. Handläggare behöver informationen för att bedöma storleken på företaget (litet, medelstort, stort). Storleken kan påverkas om företaget ingår i en koncern.

Små och medelstora företag (SMF) utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer. Företag i kategorin ska inte ha en årsomsättning över 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. Storleken på företaget beror på förbindelser med andra företag. EU delar upp dessa i tre typer, fristående företag, partnerföretag och anknutet företag. För mer information, se europeiska kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.

Rubriken ska ge en övergripande beskrivning av vad din ansökan avser. Rubriken kan bli offentlig.

Informationstext

En bra rubrik ger snabb information om vad investeringen avser. Har ni fler ansökningar förenklar en bra rubrik möjligheten att hitta rätt ansökan. Exempel på rubrik kan vara, Maskininvestering efterbearbetning, Digitaliseringskonsult, Miljöinvestering renare luft, Miljöeffektivisering uppvärmning eller New York-mässan.

Ange den branschkod (SNI) som avser din investering. Om du avser att utveckla företaget med produkter som klassas i ny branschkod anger du den nya branchkoden.

Informationstext

Vi behöver veta vilken bransch du ska investera inom för att kunna följa upp var stödet hamnar. Observera att ett företag, men även ett arbetsställe, kan ha flera SNI koder.
Skatteverket är den myndighet som ansvarar för att företag får SNI kod i samband med att företaget registrerar sin verksamhet hos dem. Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver. SNI är viktig för bland annat ekonomisk statistik. På SCB hemsida hittar du mer information om SNI.