Genomförda utvecklingskvartal

Här kan du läsa om vad vi tidigare har jobbat med att utveckla för EU:s programperiod 2021 - 2027.

Januari - mars 2021

Vi strävar mot att Min ansökan ska bli en e-tjänst som underlättar samarbete mellan sökande och handläggare. En första insats är att göra det möjligt att skicka in kompletterad information direkt i Min ansökan. I dag hänvisas de sökande till e-post och telefon om de behöver komplettera sin information. 

Tanken är att det här ska skapa en större trygghet och tillgänglighet för de sökande.

Du som driver projekt behöver få en enklare väg in till ansökningar och funktioner. Det finns brister i nuvarande gränssnitt där du måste navigera till flera olika delar i tjänsten för att sen hamna på rätt plats.

Vi ser över möjligheterna för att du ska kunna få hela, eller de viktigaste delarna, av Min ansökan på engelska.

Regionala kulturstöd
Ett nytt stöd för att hantera regionernas kulturmedel. En ny variant av ansökan för projektmedel, egna handläggningsuppgifter och troligen dokumentmallar.

REACT-EU
Mellan 2021 och 2023 finansierar EU ett omställningsarbete till följd av coronapandemin, REACT-EU. Stödet beslutas troligen genom regionerna som ordinarie företagsstöd med 100 procent EU-finansiering.

April - juni 2021

Inför kommande programperiod, EU 2021 – 2027, tillkommer nya krav och förändringar i programstrukturer. Vi vill utreda förutsättningar inom uppföljning som kommer att påverka hur själva stöden ska utformas.
Dels finns nya krav på hur programmen ska rapporteras till EU-kommissionen och dels behövs logik för hur hållbarhet ska vara en del i projekt- och programgenomförande.

I kommande programperiod för EU-stöden finns krav på till exempel automatiska beräkningar av schabloner. Ett annat krav är möjligheten att hantera unika stödandelar per partner i samarbets- och samverkansprojekt.

Under ungefär sex veckor undersöker och utvecklar vi hur stödkonfiguration ska tillämpas i nästa programperiod. Vid den här tiden bör program och lagar vara så pass klara att det går att arbeta utifrån dem. Vi behöver titta på principer för hur ändringar i framtiden ska hanteras. Kan innebära att administrationsmöjligheterna vidareutvecklas.

Tidigare, i liknande arbeten, har det här området ofta varit tidskrävande.

Juli - september 2021

Det finns ett uttalat önskemål om att förbättra utlysningar. Hoppet är att de ska bli bättre paketerade och mer kommunicerbara. Utlysningar är en viktig del i hur förvaltande myndigheter kan styra programmen enligt hållbarhetsaspekter och en förändringslogik.

Det ska vara enkelt för dig som stödsökande projektägare att hitta rätt utlysning i Min ansökan.

Två myndigheter blir nya användarorganisationer i Nyps 2020. Det innebär bland annat nya program, nya användare och säker åtkomst till systemet.

Oktober - december 2021

I och med den nya programperioden ska Nyps 2020 och Min ansökan hantera 15 olika program. Flera av dem har unika ansökansformulär. Varje program har sin målstruktur med resultatkedjor och indikatorer.

Observera att programmen ännu inte är beslutade och vi utvecklar mot ett rörligt mål. En viktig milstolpe är 21 oktober då vi siktar på att ser över delar eller hela utvecklingsplanen för programmens behov av startdatum.

I ansökan om stöd vill förvaltande myndigheter kunna se stödmottagarens partners och övriga finansiärer tydligare i budgeten. Hos vem kostnader uppstår och hur dessa ska finansieras. Ett specifikt behov är möjlighet att besluta om separata stödandelar för olika samverkanspartners i ett projekt.

Under 2022, då Min ansökan öppnar upp för nya EU-stöd, vill vi ge förvaltande myndigheter möjlighet att själva länka direkt till sina utlysningar. Detta gör det enklare för stödsökande att snabbt hitta rätt utlysning i rätt program.