Genomförda utvecklingskvartal

Här kan du läsa om vad vi tidigare har jobbat med att utveckla för EU:s programperiod 2021 - 2027.

Januari - mars 2021

Vi strävar mot att Min ansökan ska bli en e-tjänst som underlättar samarbete mellan sökande och handläggare. En första insats är att göra det möjligt att skicka in kompletterad information direkt i Min ansökan. I dag hänvisas de sökande till e-post och telefon om de behöver komplettera sin information. 

Tanken är att det här ska skapa en större trygghet och tillgänglighet för de sökande.

Du som driver projekt behöver få en enklare väg in till ansökningar och funktioner. Det finns brister i nuvarande gränssnitt där du måste navigera till flera olika delar i tjänsten för att sen hamna på rätt plats.

Vi ser över möjligheterna för att du ska kunna få hela, eller de viktigaste delarna, av Min ansökan på engelska.

Regionala kulturstöd
Ett nytt stöd för att hantera regionernas kulturmedel. En ny variant av ansökan för projektmedel, egna handläggningsuppgifter och troligen dokumentmallar.

REACT-EU
Mellan 2021 och 2023 finansierar EU ett omställningsarbete till följd av coronapandemin, REACT-EU. Stödet beslutas troligen genom regionerna som ordinarie företagsstöd med 100 procent EU-finansiering.

April - juni 2021

Inför kommande programperiod, EU 2021 – 2027, tillkommer nya krav och förändringar i programstrukturer. Vi vill utreda förutsättningar inom uppföljning som kommer att påverka hur själva stöden ska utformas.
Dels finns nya krav på hur programmen ska rapporteras till EU-kommissionen och dels behövs logik för hur hållbarhet ska vara en del i projekt- och programgenomförande.

I kommande programperiod för EU-stöden finns krav på till exempel automatiska beräkningar av schabloner. Ett annat krav är möjligheten att hantera unika stödandelar per partner i samarbets- och samverkansprojekt.

Under ungefär sex veckor undersöker och utvecklar vi hur stödkonfiguration ska tillämpas i nästa programperiod. Vid den här tiden bör program och lagar vara så pass klara att det går att arbeta utifrån dem. Vi behöver titta på principer för hur ändringar i framtiden ska hanteras. Kan innebära att administrationsmöjligheterna vidareutvecklas.

Tidigare, i liknande arbeten, har det här området ofta varit tidskrävande.

Juli - september 2021

Det finns ett uttalat önskemål om att förbättra utlysningar. Hoppet är att de ska bli bättre paketerade och mer kommunicerbara. Utlysningar är en viktig del i hur förvaltande myndigheter kan styra programmen enligt hållbarhetsaspekter och en förändringslogik.

Det ska vara enkelt för dig som stödsökande projektägare att hitta rätt utlysning i Min ansökan.

Två myndigheter blir nya användarorganisationer i Nyps 2020. Det innebär bland annat nya program, nya användare och säker åtkomst till systemet.

Oktober - december 2021

I och med den nya programperioden ska Nyps 2020 och Min ansökan hantera 15 olika program. Flera av dem har unika ansökansformulär. Varje program har sin målstruktur med resultatkedjor och indikatorer.

Observera att programmen ännu inte är beslutade och vi utvecklar mot ett rörligt mål. En viktig milstolpe är 21 oktober då vi siktar på att ser över delar eller hela utvecklingsplanen för programmens behov av startdatum.

I ansökan om stöd vill förvaltande myndigheter kunna se stödmottagarens partners och övriga finansiärer tydligare i budgeten. Hos vem kostnader uppstår och hur dessa ska finansieras. Ett specifikt behov är möjlighet att besluta om separata stödandelar för olika samverkanspartners i ett projekt.

Under 2022, då Min ansökan öppnar upp för nya EU-stöd, vill vi ge förvaltande myndigheter möjlighet att själva länka direkt till sina utlysningar. Detta gör det enklare för stödsökande att snabbt hitta rätt utlysning i rätt program.

Januari – mars 2022

Utvecklingsarbetet med de nya programmen fortsätter. Migrationsverket är först i tur. De öppnar systemet för ansökningar före årsskiftet och polisen under första kvartalet.

För Tillväxtverket gäller elva olika EU-program som planeras att öppna under andra kvartalet. Två interregprogram hos länsstyrelserna i Jämtland och Norrbotten siktar också på öppning i andra kvartalet.

Den gamla tid- och aktivitetsplanen bygger på aktiviteter och delaktiviteter med start- och slutdatum och kostnad. Vi vill ge sökande bättre förutsättningar att beskriva sina projekt utifrån förändringsteori.

Därför behöver aktiviteter smartare vävas samman med andra frågeställningar i ansökan. Vi arbetar för att kunna införa den förbättrade tid- och aktivitetsplanen i befintliga ärenden hos de myndigheter som öppnar sina stöd tidigare.

Det blir en del allmänna förändringar i projektbudgeten i ansökan om stöd inom de nya EU-programmen. Dels delar vi inte längre upp kostnader och finansiering över tid i de regionala programmen och dels delas finansiärer upp utifrån om de själva samverkar i projektet eller inte.

Projektbudgeten är central i ansökan om stöd och behöver fungera smidigare i webbläsare för bättre interaktion med användaren.

April - juni 2022

Vi lägger till engelska som språk i Min ansökan. Det här ska underlätta för våra sökande inom det kommande interregprogramet Aurora. Deras ansökansformulär och informationen runt det kommer att finnas på både svenska och engelska.
Vi har även utvecklat så att alla allmänna sidor, i Min ansökan, (sidor du kommer åt utan att logga in i tjänsten) går att läsa på båda språken.

Du kommer att hitta möjligheten att byta språk längst ner till höger när du besöker Min ansökan.

För att underlätta för våra sökande att hitta rätt i Min ansökan har vi jobbat med ett område vi kallar Vägen till Min ansökan.

Målet är att guida våra användare till rätt program, utlysningar och ansökansformulär. Arbetet har drivits fram genom användningstester med projektägare där vi tagit fram och provat ett antal olika varianter av lösningar.

Utifrån det här har vi byggt en lösning där vi har skapat en unik organisationssida för respektive organisation som använder Min ansökan. Vi har även byggt till en möjlighet att länka direkt till antingen organisationssidan eller direkt in till respektive utlysning i Min ansökan. Varje myndighet får själv välja hur den vill göra utifrån arbetssätt och rutiner.

Ansökan och beredning av inkommen ansökan för de tre interregprogrammen, Aurora, Öresund Kattegat Skagerak (ÖKS) och Sverige-Norge kommer vara redo att användas under maj.

Sökande kan dock inte söka stöd från programmen i Min ansökan förrän de startar sina ansökanomgångar senare i år.

Inför programstart kommer vi att göra ett uppföljningsarbete för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi jobbar kontinuerligt för att upplevelsen i Nyps 2020 och Min ansökan ska vara så bra och användarvänlig som möjligt.

Med siktet inställt på slutet av maj kommer vi färdigställa en första version av förbättrad möjlighet för projektägare och handläggare/rådgivare att kommunicera via Min ansökan.

Ett förbättringsområde är möjligheten att komplettera ansökan via Min ansökan. Utgångspunkten är att vi i första hand ska möjliggöra det här för ansökningar inom den nya programperioden. Baserat på utvecklingsarbetets storlek kommer vi utvärdera att införa möjligheten för projekt i nuvarande programperiod.
Målet med förbättrad kommunikation i Min ansökan är att öka rättssäkerheten, användarvänligheten och att underlätta kommunikationen för alla parter.

Mer detaljerad information följer på kommande demotillfällen, i nyheter på Nypscentralen och i vårt nyhetsbrev.

I juni färdigställer vi möjligheten för projektägare inom Polisens och Migrationsverkets program att rapportera på sina projekt. Det innebär att den sökande kan ansöka om att få sin finansiering utbetald.

Arbetet ligger till grund för fortsatta förbättringar av ansökan om utbetalning i både Nyps 2020 och Min ansökan för samtliga program. Se ansökan om utbetalning steg 2. Vi jobbar därför med det här på både kort och på lång sikt i arbetet.

I juni färdigställer vi möjligheten att söka finansiering i Min ansökan och beredning av inkommen ansökan i Nyps 2020 för Tillväxtverkets samtliga nio regionalfondsprogram. Det här gäller även Fonden för rättvis omställning. Arbetet möjliggör programstarten senare i år.

Möjligheten för projektägare att rapportera och ansöka om utbetalning i Min ansökan kommer att utvecklas senare. Den ska färdigställas till att det är dags att rapportera.
Det här gäller även beredningen av utbetalningsansökan.

Juli - september 2022

Under semesterperioden kommer nypsutvecklingen fokusera på kvalitetssäkring. Vi ska även färdigställa det sista delarna av systemet för att möjliggöra programstart av samtliga program inom regionalfonden.

Oktober - december 2022

Kort sammanfattat mål:
Genomföra en lyckad uppstart av den nya programperiod och en första utlysningsomgång med projekt som skapar nytta i samhället. Fortsätta förbättringsarbetet inför utlysningsomgång två.

Hur vi når målet:

 • Vi vill effektivisera handläggning av ansökan om stöd för EU-stöden. Det gör vi genom kontinuerlig systemförvaltning av nuvarande funktionalitet och se hur den kan förbättras.

Kort sammanfattat mål:
Möjliggöra finansiering av projekt som skapar nytta i samhället.

Hur vi når målet:
 • Insamling av person och organisationsuppgifter
  Vi ska sätta upp hantering av nytt organisationsregister i ansökansformulär för EU stöd. Till exempel Indikatororganisation, verkliga huvudmän, leverantörsorganisationer, rapportering av personuppgifter kopplat till indikatorer.
 • Ansökan om utbetalning - Regionalfonden och Fonden för rättvis omställning
  Vi sätter upp ansökan om utbetalning för Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning i Min ansökan och Nyps 2020.
 • Ansökan om utbetalning - Interreg
  Vi ska sätta upp ansökan om utbetalning för Interreprogrammen, Sverige - Norge, Aurora och Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) i Min ansökan och Nyps 2020.
 • Förbättra och effektivisera ansökan om utbetalning för samtliga EU stöd
  Det här görs genom kontinuerlig systemförvaltning av nuvarande funktionalitet och se hur den kan förbättras.
 • Göra det möjligt att jobba med återkrav av EU-medel
 

Kort sammanfattat mål:
Förbättra uppföljningsmöjligheten

Hur vi når målet:

 • Minska manuell hantering och öka rättsäkerheten genom en samordnad hantering av organisationer.
 • Förenkla rapporteringen till EU samt minska risken för fel. Automatisk rapportering till EU.