Informations­träffen 3 november - svar på era frågor

Nedan kan du läsa frågorna ni ställde och våra svar under informationsträffen 3 november. Alla frågor är inte med då några ställdes flera gånger och andra var åsikter på saker som vi vid Nypscentralen tar med oss.

Fråga: Kan man skicka flera dokument samtidigt när man skickar ut (publicerar) via Nyps?  

Svar: Inte ännu, tyvärr. Men det är en förbättring som vi jobbar på och som kommer inom kort. 

Fråga: Varför heter det "Publicera" och inte något mer logiskt som "Skicka ut" när man skickar dokument från Nyps 2020? 

Svar: Bra fråga! Möjligen är det tänkt så att de notifieringsmail som skickas, just skickas ut, medan själva dokumentet publiceras i systemet.

I praktiken ingenting. Vi kanske får anledning att se över valen i menyn i Min ansökan som öppnas för sökande.

Fråga: Kommer det instruktioner till sökande i Min Ansökan om det här med kompletteringar? 

Svar: Om det behövs, ja. Erfarenheten hittills, med kompletteringar inom Korttidsstödet, företagsstöden och EU-stöden, visar dock att sökande klarar detta utan instruktioner. Men vi har bevakning på detta och märker vi att det instruktioner behövs, så tar vi fram sådana eller andra lösningar.

Fråga: Förutom bilagor...kan kompletteringsbegäran innefatta att sökanden uppdaterar inskickad projektbeskrivning med bättre hållbarhetsintegrering direkt i Min ansökan? 

Svar: Innehållet i kompletteringen kan vara vad som helst, men det är fortfarande handläggaren som måste flytta informationen från den inkomna handlingen till rätt plats i systemet. Men vi kikar på möjligheten att ”låsa upp” delar av ansökansformuläret, så att informationen kommer på rätt plats i ärendet direkt. 

Fråga: Kommer sökande i framtiden att kunna ändra direkt i systemet (min ansökan)? Tex justera indikatorer?

Svar: Se svar på frågan ovan. Vi är inte där än, men arbete pågår. 

Fråga: Gällande projektstöd - finns det någon information för sökande i Min Ansökan att sökande kan bifoga missivet via Min Ansökan nu? Eller är det logiskt för sökande att det är möjlig utan info från handläggaren? 

Svar: I de fall vi får frågor om detta, upplyser vi om möjligheten. Det finns också möjligheten att ändra adressen som står i missivet, så att vi där lägger en instruktion. Anmäl i så fall en ändring via supporten.

Innehållet i kompletteringen kan vara vad som helst, men det är fortfarande handläggaren som måste flytta informationen från den inkomna handlingen till rätt plats i systemet. Men vi kikar på möjligheten att ”låsa upp” delar av ansökansformuläret, så att informationen kommer på rätt plats i ärendet direkt.

Fråga: Borde man inte begränsa vilka etiketter projektsökande kan använda? Tex ska de väl använda Svar på komplettering 

Svar: Vi får undersöka detta. I andra stöd finns behov av flera val, medan vi inom projekt- och företagsstöd kanske kan klara oss med färre alternativ. 

Jo, det går bra att skicka in flera dokument.

Fråga: Om man gör en funktion där man kan skapa egna etiketter så borde etiketterna vara personliga. Dvs jag borde vara den enda som kan använda mina skapade etiketter, annars kommer det att bli ohanterligt.

Svar: Den risken finns absolut. Men å andra sidan finns det också möjlighet att någon annan skapat just den etikett jag behöver. 

Fråga: Hur kommer vi att använda allt arbete som gjorts inom Vägen till hållbar utveckling på respektive Region? 

Svar: Mycket erfarenheter och genomfört arbete kommer att samlas ihop inom det uppdraget. Regioner har kommit olika långt och tanken är att regionerna ska fortsätta sitt arbete och få stöd men att slutmålet ska bli mer samstämmigt.  

Fråga: Varför kör man parallella spår – är det inte bättre att ni integrerar uppföljning kopplat till hållbar utveckling med all övrig uppföljning (tänk nationell strategi). Lite motsägelsefullt.

Svar: Som förvaltare av Nyps är det Tillväxtverkets uppgift att se till att nationell uppföljning av beviljade medel till projektverksamhet speglar den nya nationella strategins utpekade strategiska områden och prioriteringar. Uppgifterna om beviljade medel till strategiska områden och prioriteringar är centrala för Tillväxtverkets rapportering till regeringen och därefter för regeringens redovisning till riksdagen. Den pågående anpassningen till den nya strategin har ett mycket kort tidsperspektiv (2022). Nästa steg är att stärka förutsättningar för och uppföljning av hållbarhet inom ramen för den nationella strategins utpekade områden. Det arbetet är mer komplext och utgör ett särskilt regeringsuppdrag (3.6) som löper t.o.m. 2030 och ska avrapporteras till regeringen i februari varje år. De två “spåren” har därmed olika komplexitet och olika tidsperspektiv. Tillväxtverket har inte förutsättningar att genomföra uppdrag 3.6 samt den systemutveckling det kräver enbart under 2022.

Samverkan mellan de olika processerna samt med regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling är däremot såklart en framgångsfaktor i arbetet och sådan samverkan sker löpande, både i dialoger med t.ex. regionerna och internt på Tillväxtverket i form av bl.a. workshops och synpunkter på framtagna förslag.

Fråga: Etiketter under "Dokument" - där finns det bara komplettering. Borde det inte finnas flera (Beslut, De Minimis intyg, Missiv,...) 

Svar: Det kommer att finnas möjlighet att skapa egna etiketter inom kort. 

Fråga: Hur kommer nationella projektmedel på UO 24 in i detta? Tillväxtverkets egna handläggares synpunkter? 

Svar: I dagsläget är det fokus på UO 19 i uppdraget Samverkan för hållbar utveckling. Men tanken är att projektmedlen ska hanteras på liknande sätt oberoende UO. I dagsläget har vi ingen sakansvarig enhet över projektmedlen likt det vi har gällande företagsstöd. Viktigt är att synpunkter även inhämtas från Tillväxtverkets handläggare.  

Fråga: Hur synkar sig Fridas gäng (Vägen till hållbar utveckling) med Marcus gäng (Nationella strategin). Vi upplever att det inte görs. 

Svar: Se förslag till svar på frågan ovan om “parallella spår”. Under 2022 säkerställer vi basala rapporteringsbehov genom att bygga in den nya nationella strategins utpekade områden i Nyps, samt nya inriktningar som ska understödja dialogen mellan nationell och regional nivå kopplat till smart specialisering. Hur Tillväxtverket och regionerna sedan beviljar medel och följer upp att projekt inom de olika strategiska områdena, prioriteringarna, smart specialisering osv. för att säkerställa att de är hållbara är ett arbete av mer komplex karaktär, där erfarenheter från Vägar till hållbar utveckling och den nya programperioden för ERUF behöver syntetiseras och mynna ut i ett förslag.

Samverkan mellan de olika processerna samt med regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling är däremot såklart en framgångsfaktor i arbetet och sådan samverkan sker löpande, både i dialoger med t.ex. regionerna och internt på Tillväxtverket i form av bl.a. workshops och synpunkter på framtagna förslag.

Nej, du måste först välja att publicera beslutet och sedan får du välja vem eller vilka av ärendets kontakter som notifieringsmailet skickas till.

Fråga: Uppmanar Tillväxtverket att inte separera hållbarhetsuppföljningen från den som Marcus pratar om nu. Skapar det inte merarbete och otydlighet? 

Svar: Se svaren om parallella spår och synkning av arbetsgrupper. Det finns inte förutsättningar vare sig resurs- eller tidsmässigt att lösa uppdrag 3.6 under 2022, samtidigt som den nya nationella strategins strategiska områden och prioriteringar måste in i Nyps i och med rapporteringskraven till regering och riksdag. 

Fråga: Finns det signaler om att ny regering reviderar strategin? Såsom var fallet 2014-2015. Kan ju få konsekvenser på uppföljning och indikatorer. 

Svar: Vi har inte fått några såna signaler.

Vi kan tyvärr inte dela material i chatten – det brukar bli problem för externa att komma åt materialet i efterhand. Vi har i stället lagt presentationen högst upp i den här artikeln.

Fråga: Prioriteringar i nationella strategin. När det väljs flera- hur fördelas beviljat belopp på vardera prioritering? Eller kan totalen kopplas till båda utan att ge felaktigt dubbelt värde? 

Svar: Beviljat belopp fördelas endast till huvudsaklig prioritering. Uppgifter om ytterligare prioriteringar används för att visa på samspel mellan prioriteringar och för att kunna identifiera ärenden för fördjupad uppföljning och utvärdering. 

Fråga: Har provat se inspelningen av mötet i teamskanalen när jag missat ett möte, men det fungerar bara för TVV att se. Kan vi på regionerna få tillgång till inspelningen i efterhand på något sätt? 

Svar: Tyvärr har vi inte någon lösning för att dela inspelningen externt. Vi hoppas att vi ska hitta ett bra sätt för att dela framåt - men vi kan tyvärr inte säga något om när eller ens om det blir möjligt. Hittar inte anställda vid Tillväxtverket inspelningen kan ni alltid höra av er till vår kommunikatör Tobias Flodin.  

Samtliga stödtyper (projektverksamhet, företagsstöd, stöd till kommersiell service och så vidare) finansieras av UO19 och är verktyg för att uppnå den regionala utvecklingspolitikens mål. Uppföljning av beviljade medel utifrån den nationella strategin sker dock i dagsläget endast för projektmedel.

Fråga: Kommer Nyps 2020 på sikt att ha kortare väntetider efter bytet av driftleverantör? Om ja, när kan vi se det i praktiken? 

Svar: Självklart gör vi detta för att få en förbättrad digital miljö att arbeta i. Svarstiderna i systemet har varit skapliga fram till nu - de har varit extra långsamma nu då flytten saboterade vissa grejer får oss. Vi har nu svarstider på två till tio sekunder och siktar på att få ännu kortare längre fram. Vi hoppas även på andra förbättringar, som bättre förutsättningar för test och utbildning. 

Fråga: Kan ni inte göra en instruktionsfilm om diarieföring? Det är alltid lika svårt varje gång man ska diarieföra eftersom man gör det så sällan.

Svar: Vi har en sån - se den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fråga: Gemensam ansökan Eruf/projekt är jättebra. Nästa gemensamma utlysning är 17/11. Finns chans att testa då? 

Svar: Troligen inte i skarpt läge. Vi vill inte släppa denna funktionalitet utan att ha testat den väldigt noggrant. Om ni vill vara med och testa detta, får ni gärna kontakta oss.