Informations­träffen 27 januari - svar på era frågor

Nedan kan du läsa frågorna ni ställde och våra svar under informationsträffen 27 januari. Alla frågor är inte med då några ställdes flera gånger och andra var åsikter på saker som vi vid Nypscentralen tar med oss.

Fråga: Företagsstöd nya förordningar kopplade i Min ansökan.
Kan de sökande som startat ansökan med FEL förordning kopplas i efterhand när de skickat in stödansökan?

Svar: Ja, absolut. Handläggaren byter utlysning på ärendet när det kommit in, så att ärendet pekar på rätt lagrum.

Fråga: Om sökande önskar söka från Eruf och till exempel Gävleborg så måste sökande ändå gå in och göra en till ansökan till Gävleborg. Det räcker inte med att söka Eruf och att man lägger till Gävleborg?

Svar: Om sökande börjar med EU-ansökan kan en ansökan till Gävleborg skapas automatiskt. Detta kan göras samtidigt som EU-ansökan skapas, men går också att göra i efterhand.

Fråga: Kommer frågan kring medfinansiering kunna tas bort från de program som inte berörs av 1:1-finansiering? Den upplevs som väldigt förvirrande.

Svar: Frågan ska inte visas för de program där detta inte är aktuellt. Har vi missat att ta bort den någonstans vill vi att ni kontaktar supporten.

Fråga: Ansökan till regionala medfinansiärer kommer man åt först när ERUF-ansökan skickas in, men många gånger är kravet (från Tillväxtverket) att regionerna ska ha berett ansökan..?

Svar: Vi kommer att ha möjlighet att skapa ansökningar från “andra hållet”. Det vill säga att sökande börjar med projektmedelsansökan och att EU-medelsansökan skapas utifrån denna. Men då är det viktigt att tänka på att det kommer att vara en del att komplettera i EU-formuläret, då projektmedelsansökan inte innehåller all information.

Fråga: Gemensam ansökan - Måste ansökan till Tillväxtverket skickas in innan info syns i projektmedel? De jobbar ju parallell med ansökningarna och behöver se båda.

Svar: Ansökan kopieras över när den första ansökan är inskickad. Om det är så stora skillnader i ansökningarna att de behöver bearbetas parallellt, så finns alltid möjligheten att skapa projektmedelsansökan separat. Men en stor del av vinsten med detta är ju att sökande bara ska behöva fylla i ett formulär.

Fråga: Vi vill gärna se utkast på ansökan innan den skickas in. Det blir ju svårt när vi inte vet vilka fält som används hos Tillväxtverket till projektmedel. Önskar skyndsam åtgärd för att se båda i utkastläge.

Svar: Bra synpunkt - vi tar med oss den. Se även frågan och svaret nedan för att se hur du kan jobba så länge.

Fråga: Kommer man i efterhand kunna lägga till ärenden? Eftersom projektmedelsärenden oftast kommer först.

Svar: Ja, den här funktion finns redan idag.

Fråga: Hur ser tidsplanen ut att få in Kommersiell service-stödtyper in i Nyps 2020? Bort från gamla Nyps alltså.

Svar: Just nu fokuserar vi i första hand på utveckling av EU-krav och inom företagsstöd. Det finns en förhoppning att vi kan få in Servicebidraget och Driftstöd till årsskiftet 2024, men det är tyvärr för tidigt att lova något just nu och det eventuella arbetet kan behöva skjutas på om ovannämnda prioriteringar kräver det.
Ni kommer att få veta mer via vår webbplats och kommande informationsträffar när vi har mer att berätta.

Fråga: Gemensam ansökan: vill veta (med säkerhet) vilka fält/frågor som kopplats ihop i Eruf och Projektmedel (eftersom vi har oliklydande frågor) för att kunna bolla med sökande innan Eruf deadline 16 mars.

Svar: Det ska vi kunna plocka fram. Vi har ett underlag som använts i byggandet och det ska vi kunna publicera.

Fråga: Regionens tidsplan för att klara ta beslut om medfinansiering kan innebära att vi behöver vår del av ansökan tidigare än utlysningen stänger. Att inte kunna skicka in vår del innan EU-del försvårar

Svar: Detta är vi medvetna om och ska få ordning på framöver, då det även ska bli möjligt att börja med en projektmedelsansökan. Men det går fortfarande att göra på det gamla sättet, med två separata ansökningar, men det blir ju merjobb för sökande.

Fråga: Döp om till Investeringsbidrag Kommersiell service dagligvarubutiker etcetera i Min ansöka. Inte bara Investeringsbidrag. Annars kommer det massa andra spontanansökningar.

Svar: Det kommer heta mer än Investeringsbidrag. Vi tittar på det nu.

Fråga: Är det säkerställt att kommersiell service/investeringsbidrag inte i fortsättningen kommer att handläggas inom nytt landsbygdsprogram?

Svar: Nuvarande CAP(landsbygdsprogram) fram till 2027(plus eftersläpande år) kommer inte innehålla stöd till kommersiell service. Vad som händer sedan går inte säga något om. Men Tillväxtverket kommer jobba för att hålla det utanför landsbygdsprogrammet.

Fråga: Kommersiell service - Hur ska sökande komma till investeringsbidrag i Min ansökan? Via Stöd till service i landsbygd eller via företagsstöd?

Svar: Som det ser ut i dag kommer Investeringsbidraget mest troligt att hamna under företagsstöd i Min ansökan. Men det pågår ett arbete där vi ser över hur sökande lättast kommer till rätt stöd i tjänsten. Beroende på vad det arbetet landar i kan det bli en helt annan ”ingång” till stödet.

Fråga: Min ansökan vs Nyps 2020 - Det måste finnas en fråga i e-tjänsten Min ansökan där sökande presenterar vilket område i den nationella strategin som projektet ”hör” till. Annars finns ingenting att bedöma.

Svar: I de flesta fall går det att göra en bedömning utifrån den information om projektet som sökande lämnar. Frågan är hur inlästa på nationella strategin vi kan kräva att de sökande ska vara?

Fråga: Bra info om att det går att ha olika lokala klassificeringar mellan projekt och företagsstöd. Är det fler än Region Norrbotten som anammat detta och hur har i så fall de regionerna använt lokal klassificering?

Svar: Det är lite olika hur regionerna jobbar med det här. Kontakta Anders Runnholm, så kan vi boka ett möte och prata om hur ni kan arbeta med det här.

Fråga: Angående Utdata: Begreppet "rekvisition", är det detsamma som ansökning? Och varför inte använda det begreppet i så fall? Eller går det att ändra för olika stödformen?

Svar: Med “rekvisition” menar vi ansökan om utbetalning. Vi får ta oss en funderare över vilket begrepp vi ska använda. Tanken är att de ska vara samma för alla stödformer.

Fråga: I alla rapporter i Nypsbarometern står det SEK eller kronor. Vi hanterar bara EURO i Interreg. Är det EURO i vårt fall, även om texten säger SEK?

Svar: I Nypsbarometern visas alla belopp i SEK. För de program där valutan är EUR är beloppen omräknade till SEK utifrån den omräkningskurs som gäller. Just nu 10 för programperioden 2014-2020 och 9,30 för programperioden 2021-2027.
I ERUF-barometern visas alla belopp i SEK eller EUR beroende på programmets valuta. Finns det delar i Nypsbarometern som ni vill ska finnas i ERUF-barometern kan ni kontakta Åsa Wiklund.

Via ett ärende i supporten. Om ni behöver mer info eller behöver bolla något runt detta, kontakta Anders Runnholm.

Fråga: Nypsbarometern/Inneliggande rekvisitioner/ Detaljer Finns möjlighet att se "hanteras av" och "ansvarig handläggare"?

Svar: I nuvarande version finns inte dessa uppgifter men vi tar med oss det här förbättringsförslaget.

Fråga: Hur har man hanterar ALMI-Invest-ärenden. Även om allt är utbetalt är det svårt/knepigt att avsluta sett till fond och revolvering etcetera

Svar: Det pågår utveckling för att få hanteringen av dessa ärenden mer ändamålsenlig i den innevarande programperioden.

Fråga: De förlängningar som gjordes förra året på pågående ärenden i gamla Nyps kommer ju att ligga kvar hela året ut. När tänker ni stänga gamla Nyps?

Svar: Så fort som möjligt, men frågan är hur fort det kan gå. Vi har både företagsstöds- och projektmedelsärenden som kommer att leva under flera år framöver och flera stödtyper som inte flyttats över till Nyps 2020 ännu.
Vi kan också uttrycka det som att ni som har pågående ärenden i gamla Nyps, inte behöver känna någon stress att avsluta dessa ärenden.

Fråga: Angående lokal klassificering. Gick in och testade (toppen bra) dock finns det med även avslutade projekt? Står till exempel att uppgift saknas och kollar vilka som saknar lokal klassificering och en del projekt är avslutade.

Svar: Det beror lite på hur organisationerna väljer att arbeta med detta. En del av de avslutade projekten kan till exempel vara avslag och återtagna eller makulerade ärenden.

Fråga: Inga fysiska ERFA-träffat för PROJ i närtid?

Svar: Inte i närtid, det törs vi säga. Vi får se hur det ser ut till hösten, men vi vill också att det ska finnas bra innehåll att presentera och diskutera.