Ärendehanterings­systemet Nyps

Nyps är ett ärendehanteringssytem som används för hantering av stöd inom det regionala utvecklingsområdet.

Systemet används av stödsökande samt av de myndigheter och organisationer som beslutar om stöd ur de regionalpolitiska medlen.

Till Nyps finns e-tjänsten Min ansökan som gör det möjligt att hantera och skicka in ansökningar om stöd. Utdata från Nyps används bland annat i Diver, Nypsbarometern och Projektbanken.

Förvaltning

Nyps förvaltas centralt av en fast organisation på Tillväxtverket. Inom förvaltningen bedrivs det löpande arbetet med att hålla systemet i drift, ansvara för central support, utbildning och administration samt behandla problem och nya krav som uppstår.

Förvaltningen utgår i sina prioriteringar från de behov verksamheten och slutanvändarna har för att arbetsprocessen och Nyps ska fungera så effektivt som möjligt.

I förvaltningen av Nyps ingår områdena:

  • Användarstöd (dokumentation, support, utbildning)
  • Ändringshantering (rättningar, förbättringar)
  • Förvaltning (utredning, prioritering)
  • Förvaltningsstyrning (planering, information)
  • Drift och teknisk support

Förutom den centrala förvaltningen av Nyps finns också en lokal förvaltning inom varje användande organisation. Där sker lokala utbildningar samt upplägg och underhåll av den lokalt ägda administrationen, till exempel användare, checklistor, mallar, konfigurering, attribut.

Organisation och styrning

Förvaltning IT och Förvaltning Verksamhet ligger inom Tillväxtverket. Rollerna systemägare, systemförvaltare, teknisk ansvarig och teknisk förvaltare utses av Tillväxtverket.

Styrgrupp

Styrgruppen är det forum där samråd med de användande organisationerna sker för att säkra en verksamhetsförankrad förvaltning. Gruppen leds av systemägaren. Styrgruppen sammanträder fyra gånger per år och fungerar som rådgivande till systemägaren, till exempel i prioriteringsfrågor.

Förvaltningsgrupp

I Förvaltningsgruppen sker löpande planering och prioritering av ändrigshanteringen liksom koordinering av övriga förvaltningsinsatser. Gruppen leds av ansvarig systemförvaltare. I förvaltningsgruppen ingår verksamhets- och IT-representanter i form av stödtyps- och processkunniga samt utvecklare och driftspersonal. Vid behov kan annan expertkompetens tas in, till exempel juridisk-, ekonomisk- och teknisk kompetens.

Förvaltningsverksamheten styrs av en årligen fastlagd förvaltningsplan, där ramar, ansvar och befogenheter fastläggs. Planen föreslås av förvaltningsgruppen och beslutas av systemägaren i samråd med styrgruppen.

Om omfattande förändringar krävs som ej ryms inom förvaltningsplanen, är det systemägaren som har det yttersta ansvaret för att dessa beslutas om och att dessa genomförs.