Kostnader och finansiering

Här kan du se grundfrågorna som handlar om kostnader och finansiering i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Fyll i dina kostnader på övergripande nivå för hela investeringen. Välj de kostnadsslag som passar bäst. Beskriv kort vad kostnaden avser och bifoga offerter vid större kostnadsposter sist i ansökan under rubriken bilagor.

Informationstext

Vi behöver få en övergripande bild av vilka kostnader som investeringen kräver och hur de fördelar sig på olika kostnadsslag.

Vid större kostnadsposter av samma slag, till exempel olika maskiner, bör du redovisa dem var för sig med tillhörande offerter. I beskrivningsfältet ska du ange vilken del, till exempel maskin, som avses. Samma sak gäller flera kostnadsposter för till exempel externa tjänster, immateriella tillgångar eller bygg- eller anläggningskostnader. Ska du till exempel investera i en byggnad är det bra att redovisa de olika kostnaderna för markarbete, stomme, el, vvs och så vidare.

Fyll i din finansiering av kostnaderna ovan. Alla finansiärer av investeringen ska anges nedan.

Informationstext

Var noga med att ange status på finansieringen i beskrivningsfältet. Till exempel vid banklån, är lånelöftet klart? Har du sökt stöd av fler finansiärer ska det alltid anges.

Ange alla eventuella återkrav av stöd/bidrag, även från andra myndigheter.

Informationstext

Vi behöver få kunskap om eventuella återkrav kopplade till tidigare beviljade och utbetalade stöd för att kunna bedöma om ni kan få stöd.
I kommentarsfältet kan ni ange vilken myndighet som fattat beslut om återkrav.

Beskriv varför du söker ett bidrag istället för att finansiera hela investeringen med till exempel banklån och eget kapital?

Informationstext

För att bevilja ett stöd måste vi kontrollera att det inte finns annan alternativ finansiering. Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter. Här ska du ange varför du inte kan finansiera investeringen med till exempel banklån eller egna medel.