Stödspecifika investeringsfrågor

Här kan du se de stödspecifika investeringsfrågorna som finns i Min ansökan. Informationstexterna är den information du kan läsa i Min ansökan om du behöver veta mer om själva frågan.

Du kan läsa frågorna nedan eller i pdf-format Zip, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Investeringsfråga gällande deltagande på mässa:

Investeringsfrågor gällande energieffektivisering:

Investeringsfrågor gällande forskningsinfrastruktur:

Investeringsfrågor gällande innovationsstöd:

Investeringsfrågor gällande lokal infrastruktur:

Investeringsfrågor gällande särskilt investeringsstöd och företagsutveckling:

Investeringsfrågor gällande nystartade företag:

Investeringsfrågor gällande projektdeltagande inom RUS eller ERUF:

Investeringsfrågor gällande regionalt investeringsstöd:

Investeringsfrågor gällande rekreationsinfrastruktur:

Investeringsfrågor gällande samarbetskostnader i projekt för ETC:

Investeringsfrågor gällande samverkansprojekt:

Investeringsfrågor gällande forsknings- och utvecklingsprojekt:

Investeringsfrågor gällande innovationskluster:

Investeringsfråga gällande utbildning:

Investeringsfrågor gällande särskilt investeringsstöd:

Har ditt företag deltagit i den här mässan vid ett tidigare tillfälle?

Stöd får beviljas för företagets första deltagande på en viss mässa. Ja eller nej?

Är investering i energieffektivisering ett behov skapat av tvingande regler?

Du kan inte söka stöd för att uppfylla regler eller normer. Ja eller nej?

Informationstext

Stöd får inte lämnas till energieffektivitetsförbättringar som görs för att säkerställa att företaget rättar sig efter unionsnormer eller tvingande regler.

Unionsnormer och tvingande regler är regler eller lagar som inte kan avtalas bort.

Finns nödvändiga tillstånd för investeringen?

Ange i kommentarsfältet vilket tillstånd som eventuellt saknas och när ni förväntas få ett besked. ja eller nej?

Informationstext

Det är ditt företags ansvar att se till att ni har nödvändiga tillstånd klara, till exempel bygglov, hotellverksamhet, miljötillstånd, miljö- och hälsa, alkoholservering, djurtillstånd med flera.
Saknas viktiga beslut kan det påverka myndighetens beslut om stöd och utbetalning.

Hur stor besparningseffekt (kWh) förväntas åtgärden leda till i jämförelse med om investeringen inte genomförs?

Bifoga energikartläggning alternativt en självskattning. Det gör du sist i ansökan.

Informationstext

Stöd får bara beviljas för åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet.

Finns det mervärden utöver energieffektivisering?

Mervärden kan vara en ny metodik eller teknik som till exempel minskar produktionstid, miljöpåverkan eller materialåtgång. Beskriv de mervärden ni ser i kommentarsfältet.

Informationstext

Utöver energieffektiviseringen, beskriv vilka andra mervärden som skapas av investeringen.

Vilka kommer att ha tillträde till verksamheten?

Ange vilka som kommer erbjudas tillträde.

Informationstext

Beskriv vilka ni ser som målgrupp. Finns det en urvalsmodell för vilka som ska få tillträde så beskriv även den.
Enligt reglerna ska tillträdet till lokal, anläggning och verksamhet vara öppet för flera användare och beviljas på ett transparent och icke-diskriminerande sätt.

Finns nödvändiga tillstånd för investeringen?

Ange i kommentarsfältet vilket tillstånd som eventuellt saknas och när ni förväntas få ett besked.

Informationstext

Det är ditt företags ansvar att se till att ni har nödvändiga tillstånd klara, till exempel bygglov, hotellverksamhet, miljötillstånd, miljö- och hälsa, alkoholservering, djurtillstånd med flera.
Saknas viktiga beslut kan det påverka myndighetens beslut om stöd och utbetalning.

Är priset för drift eller användning marknadsmässigt?

Ange hur priset beräknats i kommentarsfältet.

Informationstext

Marknadsmässigheten i det pris som tas ut kan fastställas på olika sätt.

 1. Genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som ger möjlighet för alla intresserade och kvalificerade anbudsgivare att delta.
 2. Basera prissättningen på en jämförande analys av annan infrastruktur som tillhandahålls enligt liknande villkor

Om någon av nämnda metoder inte kan användas så kan marknadsmässigt pris även fastställas på grundval av 3. en allmänt accepterad standardiserad bedömningsmetod. I denna måste det kunna visas att avgifter som tas ut av enskilda användare utgör kommersiella pris som ger full kostnadstäckning och en rimlig vinstmarginal på medellång sikt.

För närmare vägledning kring villkoren om marknadsmässig prissättning hänvisas till Europeiska kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (EUT C 262, 19.7.2016) och särskilt punkter 226-228.

Bedrivs eller kommer det att bedrivas icke-ekonomisk verksamhet?

Redovisa finansieringen för den icke-ekonomiska verksamheten i kommentarsfältet nedan. Ja eller nej?

Informationstext

Om ni bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska dessa redovisas separat. Stöd kan endast beviljas för den ekonomiska verksamheten. Sammanblandning med annan offentlig finansiering som avser icke-ekonomisk verksamhet är inte tillåten.

Med icke-ekonomisk verksamhet avses bland annat sådan oberoende forskning som bedrivs hos en organisation för forskning och kunskapsspridning utan hänseende på kommersiellt utnyttjande och där resultaten ges en allmän och vid spridning. Att upplåta lokaler, utrustning eller tillhandahålla kunskapstjänster till företag är däremot exempel på ekonomisk verksamhet. Närmare vägledning om innebörden av ekonomisk respektive icke-ekonomisk verksamhet ges i Europeiska kommissionens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT C 198, 27.6.2014), avsnitt 2.1.1-2.1.2.

Tid- och aktivitetsplan

Ange på övergripande nivå vilka aktiviteter du kommer genomföra. Ange även under beskrivning vem som ansvarar för respektive delaktivitet om det är en annan aktör än ditt företag.

Informationstext

Ange vilka aktiviteter projektet omfattar och när i tiden de inleds samt ska vara klara.

Vilket är projektets innovationshöjd?

Beskriv innovationshöjden för projektet.

Informationstext

Beskriv projektets kvaliteter avseende innovation, originalitet, nyhetsvärde, affärsmodell Beskriv även projektets kvalitet avseende kunskapshöjd och förnyelse av kunskap och kompetens.

Kvarstår ägande- och nyttjanderätt i företaget?

Svara på ifall nyttjande- och äganderätt för den innovation som skapas med hjälp av investeringen kommer kvarstå i företaget. Ja, nej eller vet ej?

Informationstext

Det är viktigt för oss att företaget själv äger rätten till varor och tjänster. Vi behöver informationen kring det här för att kunna bedöma om vi kan ge stöd.

Hur kommer det förväntade resultatet att kommersialiseras och vad krävs för att nå dit?

Beskriv det förväntade resultatet liksom hur och när det kan implementeras i företags ordinarie verksamhet. Beskriv också vilka resurser som krävs för kommersialisering och hur det ska tillgodoses.

Informationstext

Denna fråga ställs för att vi ska förstå vilken plan ni har för att kommersialisera resultatet av denna investering.

Vilka kommer ha tillträde till verksamheten?

Ange vilka som kommer erbjudas tillträde.

Informationstext

Beskriv vilka ni ser som målgrupp. Finns det en urvalsmodell för vilka som ska få tillträde så beskriv även den.
Enligt reglerna ska tillträdet till lokaler, anläggningar och verksamheter vara öppet för flera användare och beviljas på ett transparent och icke-diskriminerande sätt.

Observera att stöd inte får beviljas för infrastruktur som byggts upp för på förhand identifierbara företag och anpassats till deras behov.

Är priset för drift eller användning marknadsmässigt?

Ange hur priset beräknats i kommentarsfältet.

Informationstext

Marknadsmässigheten i det pris som tas ut kan fastställas på olika sätt.

 • Genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som ger möjlighet för alla intresserade och kvalificerade anbudsgivare att delta.
 • Basera prissättningen på en jämförande analys av annan infrastruktur som tillhandahålls enligt liknande villkor.

Om någon av nämnda metoder inte kan användas så kan marknadsmässigt pris även fastställas på grundval av:

 • En allmänt accepterad standardiserad bedömningsmetod. I denna måste det kunna visas att avgifter som tas ut av enskilda användare utgör kommersiella pris som ger full kostnadstäckning och en rimlig vinstmarginal på medellång sikt.

För närmare vägledning kring villkoren om marknadsmässig prissättning hänvisas till Europeiska kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (EUT C 262, 19.7.2016) och särskilt punkter 226-228.

Ange på vilket sätt infrastrukturen kommer att påverka den lokala situationen

Beskriv vilka effekter ni räknar med att investeringen kommer leda till.

Informationstext

Beskriv hur infrastrukturen kommer att förbättra företagsklimatet, konsumenternas situation och/eller modernisera och utveckla den industriella basen.

Finns nödvändiga tillstånd till investeringen?

Ange i kommentarsfältet vilket tillstånd som eventuellt saknas och när ni förväntas få ett besked.

Informationstext

Det är ditt företags ansvar att se till att ni har nödvändiga tillstånd klara, till exempel bygglov, hotellverksamhet, miljötillstånd, miljö- och hälsa, alkoholservering, djurtillstånd med flera.
Saknas viktiga beslut kan det påverka myndighetens beslut om stöd och utbetalning.

Är en tredje part inblandad och i så fall på vilket sätt?

Kommer ni anlita en tredje part för att uppföra, uppgradera och/eller driva infrastrukturen? Om ja, beskriv kort vad ni överlåter till tredje part.

Informationstext

Vi ställer frågan för att få en komplett bild av vilka utförande parter som kan komma att beröras av investeringsprojektet och dess framtida drift.
Varje koncession eller annat uppdrag till en tredje part att driva infrastrukturen ska tilldelas på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt, med hänsyn tagen till tillämpliga upphandlingsregler.

Finns nödvändiga tillstånd för investeringen?

Ange i kommentarsfältet vilket tillstånd som eventuellt saknas och när ni förväntas få ett besked.

Informationstext

Det är ditt företags ansvar att se till att ni har nödvändiga tillstånd klara, till exempel bygglov.
Saknas viktiga beslut kan det påverka myndighetens beslut om stöd och utbetalning.

Är era underleverantörer hållbara?

Med hållbara menar vi sunda, ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden hos underleverantörerna.

Informationstext

Med ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden menar vi exempelvis:

 • Arbetsmiljö, föroreningar, energiförbrukning (miljö).
 • Ålder, löner & anställningsvillkor (socialt).
 • Avtal, prissättning (ekonomiska).

Frågan är en av flera frågor som syftar till att ge oss information för att kunna bedöma ditt företags inställning till och arbete med hållbarhet. Regelverket ställer krav på att stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Vilka är era konkurrenter och var finns de?

Beskriv vilka era konkurrenter är och hur ni bedömer er konkurrenssituation efter investeringen.

Informationstext

Beskriv aktuell konkurrenssituation och hur du ser att den kan komma att påverkas efter det att den aktuella investeringen har genomförts och fått effekt i företagets verksamhet. Tänk på att ange såväl nationella som internationella konkurrenter.

Underlaget behövs för att vi ska kunna göra en bedömning av konkurrenssituationen.

Tid- och aktivitetsplan

Ange på övergripande nivå vilka aktiviteter du kommer genomföra. Ange även under beskrivning vem som ansvarar för respektive delaktivitet om det är en annan aktör än ditt företag.

Vilka är dina finansieringsplaner för stödet?

Ange den tänkta finansieringen ett till tre år framåt i tiden.

Informationstext

Beskriv er plan för ert företags finansiering de kommande åren efter att investeringen är genomförd.

Är ditt företag innovativt enligt EU:s definition?

Om ja, beskriv i kommentarsfältet på vilket sätt.

Informationstext

Vi behöver information om det finns patent, ägande eller rättigheter med mera, om du tillhör en inkubator och i så fall vilken och /eller om du fått verifieringsmedel från Almi, Vinnova eller andra organisationer.

Vid behov kan vi behöva en extern verifiering av att företaget är innovativt. Det kan ske på ett av två sätt:

 1. Genom en bedömning utförd av en extern expert som kan visa att det inom överskådlig framtid kommer att utveckla produkter, tjänster eller processer som är nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken i branschen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt.
 2. Att kostnader för forskning och utveckling utgör minst 10 % av dess totala driftskostnader under minst ett av de tre år som föregick beviljandet av stödet eller, om det gäller ett nystartat företag utan finansiell historik, under revisionen av dess innevarande budget period, vilket ska bestyrkas av en extern revisor.

Tid- och aktivitetsplan

Ange på övergripande nivå vilka aktiviteter du kommer genomföra. Ange även under beskrivning vem som ansvarar för respektive delaktivitet om det är en annan aktör än ditt företag.

Informationstext

Ange vilka aktiviteter projektet omfattar och när i tiden de inleds samt ska vara klara.

Vilket projekt kommer du att delta i?

Ange vilket projekt du kommer delta i. Redovisa projektnamn och eventuellt ärende-id samt beslutande myndighet.

Informationstext

För att kunna bedöma rätten till stöd måste vi veta vilket projekt du tänker delta i. Det ska vara ett projektdeltagande inom ett regionalt utvecklingsprojekt eller ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Har ni eller ska ni omlokalisera er verksamhet?

Har företaget genomfört omlokalisering under de två år som föregått ansökan, eller kommer ni att omlokalisera kommande två år efter genomförandet av nyinvesteringen måste det anges nedan.

Informationstext

Ni ska bekräfta att ingen omlokalisering har genomförts till den anläggning där ni sökt stöd för nyinvestering. Omlokalisering får inte ha skett under de två år som föregick ansökan om stöd. Ni ska också göra ett åtagande om att det inte kommer att ske under en period av två år efter det att nyinvesteringen har genomförts.

Enligt regelverket måste vi kontrollera att det inte handlar om omlokalisering av verksamhet inom EU eller EFTA. Stöd till omlokalisering skulle innebär en otillåten konkurrenssnedvridning.

Finns nödvändiga tillstånd för investeringen?

Ange i kommentarsfältet vilket tillstånd som eventuellt saknas och när ni förväntas få ett besked.

Informationstext

Det är ditt företags ansvar att se till att ni har nödvändiga tillstånd klara, till exempel bygglov, hotellverksamhet, miljötillstånd, miljö- och hälsa, alkoholservering, djurtillstånd med flera.
Saknas viktiga beslut kan det påverka myndighetens beslut om stöd och utbetalning.

Är era underleverantörer hållbara?

Med hållbara menar vi sunda, ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden hos underleverantörerna.

Informationstext

Med ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden menar vi exempelvis:

 • Arbetsmiljö, föroreningar, energiförbrukning (miljö).
 • Ålder, löner & anställningsvillkor (socialt).
 • Avtal, prissättning (ekonomiska).

Frågan är en av flera frågor som syftar till att ge oss information för att kunna bedöma ditt företags inställning till och arbete med hållbarhet. Regelverket ställer krav på att stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Vilka är era konkurrenter och var finns de?

Beskriv vilka era konkurrenter är och hur ni bedömer er konkurrenssituation efter investeringen.

Informationstext

Beskriv aktuell konkurrenssituation och hur du ser att den kan komma att påverkas efter det att den aktuella investeringen har genomförts och fått effekt i företagets verksamhet. Tänk på att ange såväl nationella som internationella konkurrenter.

Underlaget behövs för att vi ska kunna göra en bedömning av konkurrenssituationen.

Ange på vilket sätt infrastrukturen kommer att påverka den lokala situationen

Beskriv vilka effekter ni räknar med att investeringen kommer leda till.

Informationstext

Beskriv hur infrastrukturen kommer att förbättra företagsklimatet, konsumenternas situation och/eller modernisera och utveckla den industriella basen.

Vilka kommer ha tillträde till verksamheten?

Ange vilka som kommer erbjudas tillträde.

Informationstext

Beskriv vilka ni ser som målgrupp. Finns det en urvalsmodell för vilka som ska få tillträde så beskriv även den.
Enligt reglerna ska tillträdet till lokaler, anläggningar och verksamheter vara öppet för flera användare och beviljas på ett transparent och icke-diskriminerande sätt.

Finns nödvändiga tillstånd till investeringen?

Ange i kommentarsfältet vilket tillstånd som eventuellt saknas och när ni förväntas få ett besked.

Informationstext

Det är ditt företags ansvar att se till att ni har nödvändiga tillstånd klara, till exempel bygglov, hotellverksamhet, miljötillstånd, miljö- och hälsa, alkoholservering, djurtillstånd med flera.
Saknas viktiga beslut kan det påverka myndighetens beslut om stöd och utbetalning.

Är en tredje part inblandad och i så fall på vilket sätt?

Kommer ni anlita en tredje part för att uppföra, uppgradera och/eller driva infrastrukturen? Om ja, beskriv kort vad ni överlåter till tredje part.

Informationstext

Vi ställer frågan för att få en komplett bild av vilka utförande parter som kan komma att beröras av investeringsprojektet och dess framtida drift.
Varje koncession eller annat uppdrag till en tredje part att driva infrastrukturen ska tilldelas på ett öppet, transparent och icke-diskriminerande sätt, med hänsyn tagen till tillämpliga upphandlingsregler.

Tid och aktivitetsplan

Ange på övergripande nivå vilka aktiviteter du kommer genomföra. Ange även under beskrivning vem som ansvarar för respektive delaktivitet om det är en annan aktör än ditt företag.

Informationstext

Ange vilka aktiviteter projektet omfattar och när i tiden de inleds samt ska vara klara.

I vilket projekt kommer du att delta?

Ange projektnamnet och ETC-program.

Informationstext

För att kunna bedöma rätten till stöd måste vi veta vilket projekt och program du tänker delta i. Det ska vara ett projektdeltagande inom ett europeiskt territoriellt samarbete.

Tid och aktivitetsplan

Ange på övergripande nivå vilka aktiviteter du kommer genomföra. Ange även under beskrivning vem som ansvarar för respektive delaktivitet om det är en annan aktör än ditt företag.

Informationstext

Ange vilka aktiviteter projektet omfattar och när i tiden de inleds samt ska vara klara.

Vilka företag ska ingå i ert samverkansprojekt?

Lägg till deltagande företag som har ett mervärde av projektet . Ange organisationsnummer och företagsnamn för respektive deltagande företag.

Informationstext

För att bedömas som ett samverkansprojekt ska minst tre företag delta i projektet. Ange vilka de övriga företagen är i projektet och hur ni valt att organisera er. Även två företag kan ansöka om stöd för samverkansprojekt men då måste särskilda skäl motiveras för undantaget.

Vilket mervärde tillkommer genom samverkan?

Beskriv det mervärde som uppkommer genom projektet som inte annars kommit till stånd.

Informationstext

Beskriv utförligt vilket mervärde projektet kommer att ge. Motivera varför det inte kan ske utan ett samverkan i projektform.

Vilken eller vilka kategorier av forskning avser din investering?

Om din forskning omfattar mer än en kategori ska ni även ange procentuell andel av investeringskostnaden.

Informationstext

Vid ansökan om stöd behöver vi få en uppfattning om vilken eller vilka slags forskningskategorier som projektet omfattar. Det är nödvändigt för att tillåtna stödnivåer skiljer sig åt beroende på hur långt forskningen kan anses ligga från marknadsmässig tillämpning.

Grundforskning:

Forskning som inte syftar till någon direkt kommersiell tillämpning eller användning.

Industriell forskning:

Planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster.

Experimentell utveckling:

Att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

Beskrivningen är övergripande. En komplett definitionsbeskrivningen kan du läsa i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (Allmänna gruppundantaget), kapitel 1, artikel 2 Definitioner för stöd till forskning, utveckling och innovation, punkt 84-87.

Vilket kunskapsbehov avser investeringen att fylla?

Beskriv kunskapsbehovet och förklara hur investeringen, i den eller de forskningskategorier som projektet omfattar, kan leda fram till den kunskapen.

Informationstext

Vi behöver information om vilket kunskapsbehov som investeringen avser att fylla och varför forskningen/utvecklingen kan förväntas tillföra den nya kunskapen. Informationen ska förklara sambandet med den eller de forskningskategorier som projektet omfattar. Informationen som lämnas ska ge en bild av hur FoU-investeringen är kopplad till företagets planer för affärsutveckling och hur den stärker konkurrenskraften på kort såväl som längre sikt.
Informationen hjälper oss att förstå vad ni vill åstadkomma med investeringen.

Tid och aktivitetsplan

Ange på övergripande nivå vilka aktiviteter du kommer genomföra.

Informationstext

Ange vilka aktiviteter projektet omfattar och när i tiden de inleds samt ska vara klara.

Om ni anlitar en extern forskningsorganisation, vilka kompetenser kommer att utnyttjas?

Ange vilken institution vid universitet eller högskola, forskningsinstitut eller motsvarande organisation med forskarkompetens. Ange även enhet och namn på forskare.

Informationstext

Informationen är till för att kunna bedöma om satsningen kan leda till en högre forskningsnivå.

Hur kommer det förväntade resultatet att kommersialiseras och vad krävs för att nå dit?

Beskriv det förväntade resultatet liksom hur och när det kan implementeras i företagets ordinarie verksamhet. Beskriv också vilka resurser som krävs för kommersialisering.

Informationstext

Denna fråga ställs för att vi ska förstå vilken plan ni har för att kommersialisera resultatet av denna investering.

Kvarstår ägande- och nyttjanderätt i företaget?

Kommer nyttjande- och äganderätt för den innovation som skapas med hjälp av investeringen kvarstå i företaget.

Informationstext

Vid bedömning av stöd är det relevant vad som kommer att gälla kring äganderätt till resultaten. Det kan se olika ut beroende på partssammansättning och möjlighet till särskild bonus finns om resultaten ges omfattande och vid spridning.

Vilka kommer att ha tillträde till verksamheten?

Ange vilka som kommer erbjudas tillträde.

Informationstext

Beskriv vilka ni ser som målgrupp. Finns det en urvalsmodell för vilka som ska få tillträde så beskriv även den.
Enligt reglerna ska tillträdet till lokaler, anläggningar och verksamheter vara öppet för flera användare och beviljas på ett transparent och icke-diskriminerande sätt.

Är priset för drift eller användning marknadsmässigt?

Ange hur priset beräknats i kommentarsfältet.

Informationstext

Marknadsmässigheten i det pris som tas ut kan fastställas på olika sätt.

 • Genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande som ger möjlighet för alla intresserade och kvalificerade anbudsgivare att delta.
 • Basera prissättningen på en jämförande analys av annan infrastruktur som tillhandahålls enligt liknande villkor

Om någon av nämnda metoder inte kan användas så kan marknadsmässigt pris även fastställas på grundval av:

 • En allmänt accepterad standardiserad bedömningsmetod. I denna måste det kunna visas att avgifter som tas ut av enskilda användare utgör kommersiella pris som ger full kostnadstäckning och en rimlig vinstmarginal på medellång sikt.

För närmare vägledning kring villkoren om marknadsmässig prissättning hänvisas till Europeiska kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (EUT C 262, 19.7.2016) och särskilt punkter 226-228.

Är utbildningen ett behov på grund av tvingande nationella regler?

Du kan inte söka stöd för att uppfylla regler eller normer.

Informationstext

Tvingande regler är lagar eller andra bestämmelser som inte kan avtalas bort, till exempel skyldigheter som följer av lagstiftningen på arbetsmiljöområdet enligt vilken en arbetsgivare har ansvar för att tillse att sina anställda har nödvändig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter utan att riskera skada sig på arbetsplatsen.

Finns nödvändiga tillstånd för investeringen?

Ange i kommentarsfältet vilket tillstånd som eventuellt saknas och när ni förväntas få ett besked.

Informationstext

Det är ditt företags ansvar att se till att ni har nödvändiga tillstånd klara, till exempel bygglov, hotellverksamhet, miljötillstånd, miljö- och hälsa, alkoholservering, djurtillstånd med flera.
Saknas viktiga beslut kan det påverka myndighetens beslut om stöd och utbetalning.

Är era underleverantörer hållbara?

Med hållbara menar vi sunda, ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden hos underleverantörerna.

Informationstext

Med ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden menar vi exempelvis:

 • Arbetsmiljö, föroreningar, energiförbrukning (miljö).
 • Ålder, löner & anställningsvillkor (socialt).
 • Avtal, prissättning (ekonomiska).

Frågan är en av flera frågor som syftar till att ge oss information för att kunna bedöma ditt företags inställning till och arbete med hållbarhet. Regelverket ställer krav på att stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Vilka är era konkurrenter och var finns de?

Beskriv vilka era konkurrenter är och hur ni bedömer er konkurrenssituation efter investeringen.

Informationstext

Beskriv aktuell konkurrenssituation och hur du ser att den kan komma att påverkas efter det att den aktuella investeringen har genomförts och fått effekt i företagets verksamhet. Tänk på att ange såväl nationella som internationella konkurrenter.

Underlaget behövs för att vi ska kunna göra en bedömning av konkurrenssituationen.